Povinně zveřejňované informace na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů

1. Oficiální název
  Obecní úřad Chrášťany
2. Důvod a způsob založení
  Obec vznikla ze zákona jako územně samosprávní společenství občanů s právní subjektivitou. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Zabývá se všeobecnou veřejnou správou, kterou vykonává v rozsahu stanoveném v souladu s potřebami obce Obec vznikla ze zákona jako územně samosprávní společenství občanů s právní subjektivitou. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Zabývá se všeobecnou veřejnou správou, kterou vykonává v rozsahu stanoveném v souladu s potřebami obce 
3. Organizační struktura
  Členové zastupitelstva:  Volební období 2018 – 2022

1. Hruška Pavel, Ing. (Starosta obce)
2. Papírníková Petra , Mgr. (Zástupce starosty)
3. Vilímek Jiří  
4. Pazderová Jiřina  
5. Hruška Pavel ml., Ing.  
6. Balcar Vratislav  
7. Ludvík Miroslav  
4. Kontaktní spojení
 
4.1 Kontaktní poštovní adresa: Chrášťany 34
Benešov u Prahy
256 01
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Chrášťany 34
Benešov u Prahy
256 01
4.3 Úřední hodiny Úterý 18:00 – 20:00
4.4 Telefonní čísla 317 726 105
4.5 Čísla faxu Obec nemá fax
4.6 Adresa internetové stránky www.chrastany.cz
4.7 Adresa e-podatelny ou@chrastany.cz
4.8 Další elektronické adresy Datová schránka: gy7akcc
5. Případné platby můžete poukázat:
  – převodem na účet č. 0320086309/0800

-v hotovosti v úřední den v kanceláři obecního úřadu

6. IČO
  00508357
7. DIČ
  Obec není plátcem DPH
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:
  –  schválený rozpočet  naleznete na stránkách obce www.chrastany.cz  nebo je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v úřední den
9. Žádosti o informace
  Žádosti o informace můžete podat :

  • osobně v úředních hodinách  (úterý 18 -20 hodin)
  • písemným dotazem na adresu Obecního úřadu Chrášťany, Chrášťany 34, 256 01 Benešov
  • Telefonicky  – 317 726 105
  • Emailem: ou@chrastany.cz
  • Datovou schránkou na IDDS: gy7akcc
10. Příjem žádostí a dalších podání
  – viz. bod 9
11. Opravné prostředky
  Opravný prostředek proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve smyslu  č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění lze učinit písemně a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informace k nadřízenému orgánu nejblíže vyššího stupně podáním učiněným u Obecního úřadu v Chrášťanech.

Ve věcech přenesené působnosti se nadřízeným orgánem nejblíže vyššího stupně rozumí Krajský úřad Středočeského kraje, ke kterému je informace požadována podle organizační struktury Krajského úřadu Středočeského kraje. Ve věcech samostatné působnosti rozhoduje o odvolání starosta obce  Chrášťany.

O odvolání je nutno rozhodnout ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od jeho předložení odvolacímu orgánu. Jestliže odvolací orgán v uvedené lhůtě nerozhodl, má se za to, že odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno s tím, že za den doručení rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání (§ 16 odst. 3 zákona).

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí nelze přezkoumat v rámci obnovy řízení nebo v řízení mimo odvolání podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení v platném znění. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 16 odst. 6 zákona).

12. Formuláře
  – na vyžádání v kanceláři  obecního úřadu v úředních hodinách
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  – na vyžádání v kanceláři  obecního úřadu v úředních hodinách  
14. Nejdůležitější předpisy
  Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích,

Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení,

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích,

Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech,

Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona),

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,

Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí,

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,

Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

– Sbírka zákonů a další právní předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadu

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
 
V současné době  úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.
16. Licenční smlouvy
  -tbd-fix-
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Výroční zpráva za rok 2015.PDF
Výroční zpráva za rok 2016.PDF
Výroční zpráva za rok 2017.PDF
Výroční zpráva za rok 2018.PDF