Mimořádné zasedání zastupitelstva obce č. 1/2014

 

Mimořádné zasedání zastupitelstva obce č. 1/2014

ze dne 27.01.2014

Účast: Ing Hruška Pavel, Hrušková Jana, Hašková Miloslava, Papírníková Petra, Šubrt Zdeněk, Vilímek Jiří, Marie Šimáková

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno v 20.10 hod.

Program:

  • Volba ověřovatelů
  • Návrh na schválení nejvýhodnější nabídky „Sanace boční hráze u mostu“  
  • Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku – „Oprava mostu Černíkovice“

1 ) Dle jednacího řádu byli ověřovateli zápisu navrženi pí. Petra Papírníková a Jiří Vilímek

2) Výběrové řízení pro veřejnou zakázku „Sanace boční hráze u mostu“  

Hodnotící komise ve složení Ing. Pavel Hruška, Jiří Vilímek a Marie Šimáková otevřela dne 24.01.2014 v 18.00 hod. v řádném termínu zaslané nabídky v počtu 3 ks

  1. PROXIMA stavební společnost s.r.o., Křižíkova 2107, 256 01 Benešov, IČ 46358960

Nabídka   693.978 bez DPH,

  1. Vodohospodářská společnost, a.s., Černoleská 1600, Benešov , IČ 47535865

Nabídka   738.851 bez DPH

  1. BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ 43792553

Nabídka   716.029 bez DPH

Zastupitelstvo obce Chrášťany schvaluje závěry hodnotící komise, že vítěznou nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 693.978 bez DPH je uchazeč :

 PROXIMA stavební společnost s.r.o., Křižíkova 2107, 256 01 Benešov, IČ 46358960

 

 

3) Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku – „Oprava mostu Černíkovice“

Starosta předložil text „Výzvy“ zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Oprava mostu   v Černíkovicích“ – viz příloha.

Jedná se o opravu mostku přes komunikaci na pozemku parc. č. 2494 v k.ú. Chrášťany u Benešova v Černíkovicích, která byla zničena povodní v červenci r. 2013.

Starosta dále předložil seznam dodavatelů, kteří budou obesláni –   BES s.r.o., Sukova 626, Benešov, Proxima, stav. společnost s.r.o., Křižíkova 2107, Benešov a Laros s.r.o., J.Nohy 1285, Benešov.

Veřejná zakázka se vypisuje v souladu s Organizační směrnicí č.1/2013 obce Chrášťany upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která nabyla účinnosti 1.7.2013.

(Hodnota zakázky v rozsahu 500 000 Kč až 1.500 000 Kč).

 

U s n e s e n í  č.  1/2014

 

  1. OZ souhlasí, aby se p. Jiří Vilímek a pí. Petra Papírníková stali ověřovateli zápisu.

                                                                                  hlasování: jednomyslně schváleno

  1. OZ schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Sanace boční hráze u mostu“ se společností  

     PROXIMA stavební společnost s.r.o., Křižíkova 2107, 256 01 Benešov, IČ 46358960

     za nabídkovou cenu Kč 693.978 Kč bez DPH.

     OZ pověřuje starostu obce Ing. Pavla Hrušku jednáním s vítězným uchazečem a uzavřením smlouvy o dílo na tuto veřejnou zakázku.

                                                                                  hlasování: jednomyslně schváleno

  1. OZ schvaluje text „Výzvy“ zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Oprava mostu             Černíkovice“ v předloženém znění a schvaluje dodavatele, kteří budou obesláni:

Proxima, stav. společnost s.r.o., Křižíkova 2107, Benešov, IČ 46358960

BES s.r.o., Sukova 626, Benešov, IČ 43792553

Laros s.r.o.,   J.Nohy 1285, Benešov, IČ 49826514

 

Zapsala: Jana Hrušková

Ověřil: Papírníková, Vilímek            

 

Vyvěšeno: 27.1.2014                                vyvěšeno na úřední i elektronické desce

Sejmuto: 13.2.2014

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.