Schůze Zastupitelstva obce Chrášťany č. 4/2017

Obec Chrášťany 

Zasedání zastupitelstva obce č. 4/2017

ze dne  20.06.2017

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří, Zídková Lenka,

Petra Papírníková, Vratislav Balcar, Zdeněk Šubrt

Hosté: Alena Jetýlková, Antonín Jetýlek, Chrášťany

Jednání začalo v 19,15 hodin a bylo ukončeno ve  21.15 hod.

Program:

 1. Navržení ověřovatelů zápisu
 2. Návrh pronájmu pozemku (J. Šíma, Černíkovice, včelín)
 3. Schválení závěrečného účtu za rok 2016
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2016
 5. Rozpočtové opatření č.2/2017
 6. Návrh na schválení věcného břemene (ČEZ, J. Vilímek, ml.)
 7. Závěrečný účet  DSO – Obecní lesy Benešovska za rok 2016
 8. Střednědobý výhled rozpočtu DSO – Obecní lesy Benešovska za rok 2016
 9. Diskuze

_________________________________________________________________________

 1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu: Lenka Zídková, Jana Hrušková
 2. ZO projednalo pronájmu pozemku parc. č. 2272 v k.ú. Chrášťany u Benešova v osadě Černíkovice o výměře 100 m2 za účelem umístění včelína Janu Šímovi, Ulrichova 1552, Benešov, na dobu určitou od 01.07.2017 do 30.06.2019.

Nájemné bylo stanoveno ve výši 10Kč za m2/rok, t.j. celkem 1 000,-Kč ročně                            Zveřejněno na úřední desce od 12.04. do 27.04.2017.

 1. ZO projednalo Závěrečný účet obce Chrášťany  za rok 2016 bez výhrad společně se zprávou o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2016. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na fyzické i elektronické úřední desce dne 4.6.2017 do 19.6.2017. K tomuto závěrečnému účtu nebyly od občanů vzneseny žádné  připomínky.
 2. ZO projednalo účetní závěrky za rok 2016.
 3. ZO projednalo rozpočtové opatření č. 2/2017 (navýšení položky 2212-5171 výdaje na opravu a udržování cest)
 4. ZO projednalo záměr uložení kabelového vedení NN do obecního pozemku parc. č. 2387/1 v délce 14 m pro ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 247 29 035 a schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o  právu provést stavbu v předloženém znění. Jedná se o elektrickou přípojku NN               pro  parcelu č. parc. 400/2 v k.ú. Chrášťany u Benešova (Jiří Vilímek, ml., Chrášťany).

Jednorázová úhrada 3.200 Kč (tj. 16m  x 200 Kč/bm).

 1. ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO – Obecní lesy Benešovska za rok 2016 – dle přílohy
 2. ZO bere na vědomí střednědobý výhled rozpočtu DSO – Obecní lesy Benešovska za rok 2016 – dle přílohy
 3. V diskuzi se hovořilo o intergrované autobusové dopravě, která od dubna zahájila provoz, včetně změny jízdního řádu přes Chrášťany a i přidružené osady. Všude byly osazeny nové autobusové informační zastávky (v červené barvě).

Paní Alena Jetýlková vznesla dotaz, zda by bylo možné zajistit autobusovou zastávku na znamení z důvodu, že bydlí na druhém konci Chrášťan, vzdáleném od označené řádné autobusové zastávky.

Na tento dotaz bude odpovězeno po zjištění možnosti u ČSAD Benešov, která dopravu v obci zajišťuje.

 

 

USNESENÍ č. 4/2017

 

 1.  Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu:  Lenka Zídková, Jana Hrušková

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo pronájem pozemku parc. č. 2272 v k.ú. Chrášťany u Benešova v osadě Černíkovice o výměře 100 m2 za účelem umístění včelína Janu Šímovi, Ulrichova 1552, Benešov, na dobu určitou od 01.07.2017 do 30.06.2019. Zveřejněno na úřední desce od 12.04. do 27.04.2017.

Nájemné bylo stanoveno ve výši 10 Kč za m2/rok, t.j. za 100 m2 celkem 1 000,-Kč ročně.

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo Závěrečný účet obce Chrášťany  za rok 2016 bez výhrad společně se zprávou o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2016  (v příloze). Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na fyzické i elektronické úřední desce dne 4.6.2017 do 19.6.2017. K tomuto závěrečnému účtu nebyly od občanů vzneseny žádné  připomínky. Starosta obce byl vyzván přijmout taková systémová opatření, aby bylo účtováno v souladu se zákonem o účetnictví.

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo účetní závěrku obce Chrášťany za rok 2016 (v příloze).

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo rozpočtové opatření  č. 2/2017 (navýšení položky 2212-5171 výdaje na opravu a udržování cest).

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo záměr uložení kabelového vedení NN do obecního pozemku parc.                č. 2387/1 v délce 14 m pro ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 247 29 035 a schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o  právu provést stavbu v předloženém znění. Jedná se o elektrickou přípojku NN               pro  parcelu č. parc. 400/2 v k.ú. Chrášťany u Benešova (Jiří Vilímek, ml., Chrášťany).

Jednorázová úhrada 3.200 Kč (tj. 16m  x 200 Kč/bm).

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO – Obecní lesy Benešovska za rok 2016 – dle přílohy
 2. ZO bere na vědomí střednědobý výhled rozpočtu DSO – Obecní lesy Benešovska za rok 2016 – dle přílohy

 

Zapsala:  Papírníková Petra

Ověřil:  Lenka Zídková, Jana Hrušková

 

 

Vyvěšeno:  26.6.2017                                      vyvěšeno na úřední i elektronické desce:

Sejmuto:     11.7.2017

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.