Schůze Zastupitelstva obce Chrášťany ze dne 19.09.2017

Obec Chrášťany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 5/2017

ze dne 19.09.2017

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří, Zídková Lenka,

Zdeněk Šubrt, Mgr. Petra Papírníková,

Omluven: Vratislav Balcar

Hosté: Alena Jetýlková, Antonín Jetýlek, Chrášťany,

Ludvík Miroslav

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve 21,30 hod.

Program:

 1. Navržení ověřovatelů zápisu
 2. Návrh na prodej pozemku v Chrášťanech (manž. Jetýlkovi)
 3. Návrh na uzavření smlouvy o VB (ČEZ Distribuce)
 4. Návrh na odkoupení pozemku v Soběšovicích ( J. Šmejkal)
 5. Návrh na směnu pozemků (J. Pešek, Chrášťany)
 6. Informace ( rybník Bejkovec)
 7. Chodník v Chrášťanech, VO, informace
 8. Úprava pozemku na kontejnery v Soběšovicích
 9. Kontejner na bioodpad v Chrášťanech
 10. Informace o využití koridoru dálnice D3 k přípravě projektu rozšíření Středočeské vodárenské soustavy
 11. Soběšovice – stížnost na nefunkční škarpy u silnice u č.p. 5

_________________________________________________________________________

Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu: Vilímek Jiří, Hrušková Jana

 1. Zastupitelstvo obce projednalo návrh na prodej části pozemku parc. č. 419/16 o výměře 853 m2 (dle geometrického plánu č. 370-7/2016 pozemek parc.č. 419/21) v k.ú. Chrášťany u Benešova

Kupní cena: stanovena na základě znaleckého posudku za cenu obvyklou ve výši                     200.000,-Kč + náklady převodu + daň z nabytí z nemovitých věcí (234,-Kč / m2

Dlouhodobě jej užívají manželé Jetýlkovi, Chrášťany a požádali o jeho odkoupení.

 1. ZO projednalo návrh na zřízení služebnosti inženýrské sítě a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 2372 (ostatní plocha, ostatní komunikace), v k.ú. Chrášťany u Benešova dle geometrického plánu č. 390-12445/2017, ve vlastnictví obec Chrášťany, jako strany povinné ze služebnosti inženýrské sítě, která bude spočívat ve zřízení, provozování a údržbě distribuční soustavy kabelové vedení NN“, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 247 29 035, jako strany oprávněné ze služebnosti inženýrské sítě

Doba trvání: na dobu neurčitou

Jednorázová úhrada: 16.000 Kč

 1. ZO projednalo odkoupení pozemku parc. č. 2402/5 o výměře 123 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova od manželů Marie a Josefa Šmejkalových, Soběšovice 2, 256 01 Benešov. Tento pozemek se nachází v části komunikace na odbočce do Benic od Dunávic za kupní cenu 50Kč/m2 .
 2. ZO projednalo záměr směny části pozemku parc. č. 2360 o výměře 19 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví obce Chrášťany za část pozemku parc.č. st. 20 o výměře 19 m2 v k. ú. Chrášťany u Benešova s Josefem Peškem, bytem Chrášťany 22

za účelem narovnání majetkových vztahů komunikace a oplocení u domu č.p. 22.

 1. Informace o průběhu stavebního řízení akce „Revitalizace Tloskovského potoka, vodní nádrž Bejkovec“. Na MěÚ Benešov, stavebním odboru, je vyřízeno územní rozhodnutí, po jeho nabytí právní moci (cca do 1 měsíce) bude požádáno na životním prostředí MěÚ Benešov o stavební povolení. Mělo by být vyřízeno do konce XI/2017.
 2. Starosta obce informoval ZO o průběhu projekčních prací na plánované stavbě chodníku v centru obce Chrášťany. Dále byly ZO informováni o dokončení výstavby nového veřejného osvětlení.
 3. Úprava pozemku pro kontejnery v Soběšovicích.
 4. Na návsi v obci Chrášťany byl umístěn kontejner na bioodpad, který mohou využívat obyvatelé na ukládání bioodpadu.
 5. Starosta obce informoval ZO o jednání konaném  v Netvořicích dne 7.9.2017  vedené za účelem dohody o využití koridoru dálnice D3 k přípravě projektu rozšíření Středočeské vodárenské soustavy.
 6. Byl projednána stížnost pana Štefka ohledně silniční škarpy u č.p. 5. Na jednání se zástupcem KSÚS na místě, jím bylo sděleno, že opraví v tomto místě škarpu až po provedení vyčištění odtoků pod přejezdy vlastníky pozemků, a to v délce cca 5m z každé strany přejezdu.

 

         USNESENÍ č. 5/2017

 

 1.  Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu:  Vilímek Jiří, Hrušková Jana

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO předalo žadatelům o odkup pozemku znalecký pozemek k vyjádření. Další jednání proběhne na ZO dne 28.11.2017.

Hlasování:

 1. ZO schválilo návrh na zřízení služebnosti inženýrské sítě a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 2372 (ostatní plocha, ostatní komunikace), v k.ú. Chrášťany u Benešova dle geometrického plánu č. 390-12445/2017, ve vlastnictví obec Chrášťany, jako strany povinné ze služebnosti inženýrské sítě, která bude spočívat ve zřízení, provozování a údržbě distribuční soustavy kabelové vedení NN“, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 247 29 035, jako strany oprávněné ze služebnosti inženýrské sítě

Doba trvání: na dobu neurčitou

Jednorázová úhrada: 16.000 Kč

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo odkoupení pozemku parc. č. 2402/5 o výměře 123 m2  v k.ú. Chrášťany u Benešova od manželů Marie a Josefa Šmejkalových, Soběšovice 2, 256 01 Benešov. Tento pozemek se nachází v části komunikace na odbočce do Benic od Dunávic za kupní cenu 50Kč/m2

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo záměr směny části pozemku parc. č. 2360 o výměře 19 m2 v k. ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví obce Chrášťany za část pozemku parc.č. st. 20 o výměře 19 m2 v k. ú. Chrášťany u Benešova s Josefem Peškem, bytem Chrášťany 22 za účelem narovnání majetkových vztahů komunikace a oplocení u domu č.p. 22.

Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala:  Mgr. Papírníková Petra

Ověřil: Vilímek Jiří, Hrušková Jana

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:   19.9.2017                                     vyvěšeno na úřední i elektronické desce:

Sejmuto:      5.10.2017

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Úřední deska, Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.