Zápis č.6/2013

Obec Chrášťany 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č.  6/2013 

ze dne 12.11.2013 

Účast: Ing Hruška Pavel, Hrušková Jana,  Šimáková Marie, Vilímek Jiří , Papírníková Petra,

Zdeněk Šubrt, Miloslava Hašková

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve   21.30 hod.

Program:

1)      Volba ověřovatelů

2)      Žádost manželů Patrasových o prodej pozemku v Černíkovicích

3)      Žádost o pronájem rybníku (ppč. 149/4) v Chrášťanech  ( Bc. Houda, P.Kytýr)

4)      Pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Chrášťany u Benešova

5)      Odkoupení zemědělských pozemků od Miroslava Stibůrka, N a Bezděkově 2005, Benešov

6)      Zpráva o přidělení dotace od Ministerstva dopravy (povodně 2013)

7)      OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 04/2013 dle přílohy

8)      Zpráva o nákladech na výstavbu skladu a opěrné zdi

__________________________________________________________________________

1) Na ověření zápisu byli navrženi  Petra Papírníková a Jiří Vilímek

2) Manželé František Patras, bytem Boloňská 303, Praha 10 a Milena Patrasová,  bytem Černíkovice 026 požádali o prodej pozemku par. č. 1890/9 o výměře 377 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova v osadě Černíkovice, viz žádost. Tento pozemek přiléhá k nemo-vitosti v  jejich vlastnictví. 

Paní Milena Patrasová má od obce Chrášťany pozemek par. č. 1890/9  v k.ú. Chrášťany u Benešova v nájmu na základě nájemní smlouvy ze dne 23.09.2011.

OZ schvaluje záměr zveřejnění prodeje pozemku za cenu 200 Kč/m2, (tj. cena obvyklá), záměr bude zveřejněn na úřední desce. 

3) Bc. Ondřej Houda, Spartakiádní 406, Bystřice a Petr Kytýr, Chrášťany 52 požádali  o pronájem rybníku – pozemek parc. č. 149/4 (vodní plocha) v k.ú. Chrášťany u Benešova, viz žádost.

Jedná se rybník Pod Cihelnou v Chrášťanech, který je využíván spolkem místních rybářů, nyní hasičů. OZ nemá záměr tento rybník pronajímat.   

4) )  Obec Chrášťany vlastní zemědělské pozemky ve zjednodušené evidenci PK par. č. 393, 394, 398, 430, 509 díl 2, 755/10, 786/1 a 883  v k. ú. Chrášťany  u Benešova                     o celkové výměře 6,1295 ha. V současné době jsou obhospodařovány společností Agroprim – zemědělská výroba, s.r.o., Netvořice, IČ 256 49 213 bez nájemní smlouvy. Agroprim zaslal obci Chrášťany žádost pronájem těchto pozemků a návrh nájemní smlouvy. Nabízí nájemné ve výši 2,172 Kč/ha/rok.

Pan Vratislav Balcar, místní zemědělec,bytem Chrášťany 45, IČ 68421656  požádal rovněž o pronájem těchto zemědělských pozemků. Nabídl nájemné ve výši 2.700 Kč/ha rok.

Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 25.10.2013 do 12.11.2013.

5) OZ projednalo odkoupení pozemků ve zjednodušené evidenci PK parc. č. 664/8   o výměře 2583 m2 a PK parc.č. 1982 o výměře 5089 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova od Miroslava Stibůrka, Na Bezděkově 2005, Benešov do vlastnictví obce Chrášťany za dohodnutou cenu 100.000 Kč (tj. 13,75 Kč/m2). Jedná se o zemědělské pozemky, které pan Stibůrek obci nabídl k odkoupení. V současné době jsou v nájmu Miroslava Haška,             Černíkovice.

6) Na základě žádosti obce o dotaci na povodňové škody zaslalo Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, Praha 1 obci Chrášťany rozhodnutí o přidělení dotace na opravu komunikací a majetku obce souvisejícího s dopravou ve výši 1.338.000 Kč.

Tyto finanční prostředky musí být vyčerpány do 31.12.2013. 

7)  Bylo projednáno rozpočtové opatření č. 05/2013 – dle přílohy

8)Jiří Vilímek informoval o nákladech v souvislosti s výstavbou skladu a opěrné zdi             v Chrášťanech na návsi. Celkem bylo proinvestováno  934.060 Kč. 

 

USNESENÍ  č. 6/2013

 

  1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu Petra Papírníková a Jiří Vilímek

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

 

  1. OZ  schvaluje záměr zveřejnění prodeje pozemku parc.č. 1890/9 o výměře 377 m2           v  k. ú. Chrášťany u Benešova v osadě Černíkovice manželům Františkovi a Mileně Patrasovým za prodejní cenu 200 Kč/m2, tj. celkem 75.400 Kč + náklady převodu.

Záměr prodeje tohoto pozemku bude zveřejněn na úřední desce od 22.11. do 09.12.2013.   

                                                                    Hlasování: jednomyslně schváleno

  1. OZ neschvaluje záměr pronájmu rybníku – pozemek par.č. 149/4 o výměře 2645 m2 v k. ú. Chrášťany u Benešova v Chrášťanech Pod Cihelnou z důvodu,  že tato vodní plocha je  využívána místním spolkem rybářů. 

                                                                     Hlasování: jednomyslně zamítnut

  1.  OZ schvaluje pronájem zemědělských pozemků ve zjednodušené evidenci PK parc. č. 393, 394, 398, 430, 509 díl 2, 755/10, 786/1 a 883  v k. ú. Chrášťany  u Benešova              o celkové výměře 6,0193 ha  Vratislavu Balcarovi, Chrášťany 45 za nájemné ve výši 2.700 Kč/ha/rok, celkem 16.252 Kč ročně.

      Na dobu určitou, a to od 01.12.2013 do 30.11.2017. 

                                                                     Hlasování: jednomyslně schválen

  1. OZ schvaluje odkoupení pozemků ve zjednodušené evidenci PK parc. č. 664/8  o výměře 2583 m2 a PK parc.č. 1982 o výměře 5089 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova od Miroslava Stibůrka, Na Bezděkově 2005, Benešov do vlastnictví obce Chrášťany za dohodnutou cenu 100.000 Kč ( tj. 13,75 Kč/m2).

                                                                     Hlasování:  pro 4, proti  3

  1. Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, Nábřeží L. Svobody 1222/ 12,  Praha 1, zaslalo obci Chrášťany rozhodnutí o přidělení dotace na opravu komuni-kací a majetku obce souvisejícího s dopravou ve výši 1.338.000 Kč.

Tyto finanční prostředky musí být vyčerpány do 31.12.2013. 

                                                                     OZ schvaluje přijetí dotace

 7. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 05/2013 dle přílohy

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

 8. Jiří Vilímek informoval o nákladech v souvislosti s výstavbou skladu a opěrné zdi  v Chrášťanech na návsi. Celkem bylo proinvestováno  934 060Kč.

                                                                       OZ bere na vědomí                                               

 Zapsala: Šimáková

Ověřil: Papírníková, Vilímek               vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 12.11.2013

                                                                              Sejmuto:  27.11.2013

 

     

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.