Zápis č.7/2013

Obec Chrášťany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č.  7/2013 

ze dne 10.12.2013 

Účast: Ing Hruška Pavel, Hrušková Jana,  Vilímek Jiří , Papírníková Petra, Zdeněk Šubrt, Šimáková Marie

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve  21.30  hod.

Program:

1) Volba ověřovatelů

2) Návrh na prodej pozemku  (manž. Patrasovi, Černíkovice)

3) Dotace od Ministerstva dopravy (povodně 2013) – žádost o                               prodloužení termínu

     na použití finančních prostředků z účelové neinvestiční dotace

4) Nájem vodní nádrže (ppč.  v k.ú. Chrášťany u Bn od  L. Svobody, Chrášťany 

5)  Opravy komunikací a mostů po povodních

6)  Schválení návrhu rozpočtu na rok 2014

7) Rozpočet  Svazku obcí Týnecko na rok 2014

8)  Rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2014

           

1.   Navrženi k ověření zápisu byli Jana Hrušková a Jiří Vilímek

2.  ZO  projednal a schvaluje prodej pozemku parc. č. 1890/9 o výměře  377  m2 (ostatní  plocha, jiná plocha) v k.ú. Chrášťany u Benešova v osadě Černíkovice manželům Mileně a Františku Patrasovým, Černíkovice č. ev. 026 za prodejní cenu 200 Kč/m2,  tj. za  377  m2 celkem  75.400 Kč.

Záměr prodeje tohoto pozemku byl zveřejněn na úřední desce od  22.11.2013 do 09.12.2013. Manželé se ve stanoveném termínu přihlásili do zveřejněného záměru a souhlasí s kupní cenou 200 Kč/m2 .

3.  Starosta informoval zastupitelstvo o zaslání žádosti na Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 o prodloužení termínu na použití finančních prostředků z účelové neinvestiční dotace na odstraňování škod způsobených obcí povodněmi v roce 2013 z původně stanoveného termínu 31.12.2013 na nový termín 31.12.2014 – viz žádost.

Dotaci ve výši 1.338.000 Kč obdržela obec Chrášťany dne 02.12.2013.                                           

4.    Návrh na prodloužení nájmu vodní nádrže pozemek par.č. 74 v k.ú. Chrášťany u  BN od Ladislava Svobody, Chrášťany 5.

       Tato vodní nádrž je v současné době vypuštěna, červnovými povodněmi byla boční  

        hráz této nádrže silně poškozena, část poskytnutých  dotací bude použito na opravu.

        Jednání o prodloužení nájmu je odloženo na rok 2014.

5.   Starosta v souvislosti s poskytnutými dotacemi informoval o nutnosti vypsání výběrového  řízení na opravu boční hráze u mostu v Chrášťanech a na opravu mostku v Černíkovicích.

Veřejná zakázka bude vypsána v souladu s Organizační směrnicí č.1/2013 obce Chrášťany upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která nabyla účinnosti 1.7.2013.

(Hodnota zakázky v rozsahu 500 000 Kč až 1.500 000 Kč)

6.  OZ projednalo návrh rozpočtu obce Chrášťany na rok 2014. Navržený je rozpočet schodkový, předpokládané příjmy ve výši 3.235.200,– Kč, předpokládané výdaje ve výši 4.327.110,– Kč, schodek ve výši bude financován  z rezervy  na běžném účtu  (a především z dotace Ministerstva dopravy na likvidaci povodňových škod, kterou obec obdržela v minulém roce a sanaci boční hráze u  mostu a opravu mostu  v Černíkovicích, na které dotaci obdržela, bude realizovat až v roce 2014).

 

7.  OZ projednalo předložený návrh rozpočtu Svazku obcí Týnecko na r. 2014 viz  příloha

8.   OZ projednalo předložený návrh rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na r. 2014 – viz příloha

 

 

                                             USNESENÍ  č. 7/2013

 

1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu  Jana Hrušková a  Jiří Vilímek

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

2.  OZ  schvaluje prodej pozemku parc. č. 1890/9   o výměře  377  m2               ( ostatní plocha,   jiná plocha) v k.ú. Chrášťany  u Benešova v osadě            Černíkovice manželům Mileně a Františku Patrasovým,                           Černíkovice č. ev. 026 za prodejní cenu  200 Kč/m2,  tj. za  377  m2              celkem  75.400.Kč.

  Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce od  22.11. do      09.12.2013.    

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

3.  Starosta informoval zastupitelstvo o zaslání žádosti na Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 o prodloužení termínu na použití finančních prostředků z účelové neinvestiční dotace na odstraňování škod způsobených obcí povodněmi v roce 2013 z původně stanoveného termínu 31.12.2013 na nový termín do  31.12.2014 ( viz příloha)

 Dotaci ve výši 1.338.000 Kč obdržela obec Chrášťany dne 02.12.2013.                                     

                                                                                   OZ bere na vědomí

6. OZ schválilo návrh schodkového rozpočtu na rok 2014

                                                                   Hlasování: jednomyslně schváleno

7. OZ  schvaluje vyrovnaný rozpočet  Svazku obcí Týnecko na rok 2014, včetně podílu   obce Chrášťany ve výši  10 538,–Kč dle přílohy

                                                                    Hlasování: jednomyslně schváleno

8.  OZ schvaluje návrh rozpočtu DSO SOLB na rok 2014 – pro obec Chrášťany  přebytkový ve výše 135, 09 tis. Kč dle přílohy                                     

                                                       Hlasování: jednomyslně   schváleno                                                                                                                                                                            

   Zapsala: Šimáková

   Ověřil: Hrušková, Vilímek               vyvěšeno na úřední i elektronické   desce: 10.12.2013

                                                             Sejmuto:  26.12.2013

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.