Zápis č.8/2013

Obec Chrášťany 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č.  8/2013 

ze dne 27.12.2013 

Účast: Ing. Hruška Pavel, Vilímek Jiří, Papírníková Petra, Zdeněk Šubrt, Jana Hrušková, Marie Šimáková

Omluvena: Miloslava Hašková 

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve   20,00 hod.

Program:

1)      Volba ověřovatelů

2)      Výběrové řízení pro veřejnou zakázku – „Sanace boční hráze u mostu“

3)      Rozpočtové opatření č. 05/2013

4)      Schválení rozpočtu obce Chrášťany  na rok 2014

 

   ___________________________________________________________________________

1) Na ověření zápisu byl navržen Jiří Vilímek a Jana Hrušková

 2) Starosta předložil  text „Výzvy

zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Sanace boční hráze u  mostu“ – viz příloha.

Jedná se o opravu hráze na pozemku parc.č. 2365 v k.ú. Chrášťany u Benešova    (Chrášťany, u býv. mlýna), která byla zničena povodní v červnu 2013.

Starosta dále předložil seznam dodavatelů, kteří budou obesláni  –   BES s.r.o., Sukova 626, Benešov, Proxima, stav. společnost s.r.o., Křižíkova 2107, Benešov a Vodohospodářská společnost s.r.o., Černoleská, Benešov.

Veřejná zakázka se vypisuje  v souladu s Organizační směrnicí č.1/2013 obce Chrášťany upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která nabyla účinnosti 1.7.2013.

(Hodnota zakázky v rozsahu 500 000 Kč až 1.500 000 Kč).

3) OZ projednalo rozpočtové opatření č. 05/2013 dle přílohy

4) Starosta obce v rámci schvalování rozpočtu obce Chrášťany na rok 2014 uvedl, že po dobu vyvěšení návrhu rozpočtu nebylo ze strany občanů žádných připomínek. Ze strany zastupitelů nebyla rovněž vznesena žádná připomínka. Z těchto důvodů dal starosta obce hlasovat o schválení rozpočtu obce na rok 2014. Zastupitelé obce schválili rozpočet Obce  na rok 2014 v závazném paragrafovém třídění jako rozpočet schodkový, kdy příjmy jsou:     3.235.200,– Kč  a výdaje jsou: 4.327.110,– Kč, schodek 1.091.910,– Kč

 

Usnesení č. 8/2013

1.Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu  Jiří Vilímek a Jana Hrušková

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

2. OZ schvaluje text výzvy pro veřejnou zakázku „Sanace boční hráze u mostu“ v předloženém znění a schvaluje dodavatele, kteří budou obesláni :

BES s.r.o., Sukova 626, Benešov, IČ 43792553

Proxima, stav. společnost s.r.o., Křižíkova 2107, Benešov, IČ 46358960

Vodohospodářská společnost s.r.o., Černoleská 1600, Benešov, IČ  47535865

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

     OZ schvaluje Jiřího Vilímka a Ing. Pavla Hrušku k otevírání a hodnocení nabídek.

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 05/2013 dle přílohy

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

3. OZ schvaluje rozpočet obce Chrášťany na rok 2014 jako schodkový. 

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala: Hrušková

Ověřil: Petra Papírníková                         vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 27.12.2013

     Jiří Vilímek                                                                                     Sejmuto:  15.01.2014

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.