Zápis – Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 1/2016

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 1/2016

ze dne 09. 02. 2016

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří, Zídková Lenka, Zdeněk Šubrt, Petra Papírníková, Vratislav Balcar

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve 20,30 hod.

Program:

l. Navržení ověřovatelů zápisu
2. Žádost pana Petra Čermáka o vyřešení sporného pozemku č.parc. 128/11 ve vlastnictví obce Chrášťany
3. Sbor dobrovolných hasičů Chrášťany – umístění sídla v č.p. 34
4. Žádost o poskytnutí daru pro o.p.s. RYTMUS Benešov,
5. Návrh na uzavření Dodatku č.1 k nájemní smlouvě ( O. Bendíková)
6. Návrh na uzavření darovací smlouvy s MS Chrášťany
7. Stanovení sazby za služebnost inženýrských sítí
8. Rozpočtové opatření 1/2016
9. Pověření starosty k účasti na dražebním jednání

_________________________________________________________________________

1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu: Zdeněk Šubrt, Vilímek Jiří
2.
3. ZO projednalo žádost pana Petra Čermáka o vyřešení sporného pozemku č.parc. 128/11 o výměře 747m2 ve vlastnictví obce Chrášťany. Na katastrálním pracovišti Benešov bylo zjištěno, že jde o historický majetek obce Chrášťany. Tato skutečnost byla doložena potvrzenou listinou. (viz. příloha)

4. ZO projednalo žádost Sboru dobrovolných hasičů Chrášťany o souhlas obce Chrášťany s umístěním sídla sboru v budově č.p. 34, Chrášťany

5. ZO projednalo poskytnutí daru o.p.s. RYTMUS Benešov na poskytování sociálních služeb ve středočeském regionu.

6. ZO projednalo záměr uzavření Dodatku č.1 na prodloužení nájemní smlouvy ze dne 18.4.2014 s paní Olgou Bendíkovou bytem Zbožnice 8. Nájemní smlouva byla uzavřena na pronájem obchodu se smíšeným zbožím a restauračního zařízení v č.p. 34 v Chrášťanech na dobu určitou od 1.5.2014 do 30.4.2016. Paní Bendíková požádala o prodloužení nájemní smlouvy. Navrhujeme prodloužení do 30.4.2018 za nájemné 12.000,-Kč ročně + 1000,-Kč měsíčně za spotřebu elektrické energie.

7. ZO projednalo uzavření darovací smlouvy na peněžitý dar 20.000,-Kč na krmení pro zvěř pro Myslivecký spolek Chrášťany.

8. ZO projednalo stanovení výši částky 200Kč/bm za služebnost inženýrských sítí vedených na obecních pozemcích.

9. ZO projednalo rozpočtové opatření 1/2016 dle přílohy.

10. ZO pověřuje starostu obce Chrášťany ing. Pavla Hrušku k zastupování na dražebním jednání k získání pozemků pro obec Chrášťany.

USNESENÍ č. 1/2016

1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu: Zdeněk Šubrt, Vilímek Jiří

Hlasování: jednomyslně schváleno

2. ZO nesouhlasí s návrhem pana Petra Čermáka na odkoupení pozemku č.parc. 128/11 v k.ú. Chrášťany u Benešova v majetku obce Chrášťany.

Hlasování: pro 5 členů , 1člen se zdržel hlasování

3. ZO schválilo umístění sídla SDH Chrášťany v budově č.p. 34, Chrášťany v majetku obce.

Hlasování: jednomyslně schváleno

4. ZO schválilo poskytnutí daru o.p.s. RYTMUS Benešov na poskytování sociálních služeb ve středočeském regionu ne výši 3.000,-Kč

Hlasování: jednomyslně schváleno

5. ZO schválilo prodloužení nájemní smlouvy paní Olze Bendíkové. Jedná se o pronájem obchodu se smíšeným zbožím a restauračního zařízení v č.p. 34 v Chrášťanech. Návrh Dodatku č.1 k nájemní smlouvě bude zveřejněn na úřední desce od 12.2.2016 do 1.3.2016.

Hlasování: jednomyslně schváleno

6. ZO schválilo poskytnutí daru ve výši 20.000,-Kč pro Myslivecký spolek Chrášťany a uzavření darovací smlouvy.

Hlasování: jednomyslně schváleno

7. ZO schválilo stanovení výši částky 200Kč/bm za služebnost inženýrských sítí vedených na obecních pozemcích.

Hlasování: jednomyslně schváleno

8. ZO schválilo rozpočtové opatření 1/2016 dle přílohy.

Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala: Papírníková Petra
9. Ověřila: Zdeněk Šubrt, Vilímek Jiří

Vyvěšeno: 09.02.2016 vyvěšeno na úřední i elektronické desce:
Sejmuto: 25.2.2016

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.