Zápis – Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 2/2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 2/2015

ze dne 14.4.2015

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří , Petra Papírníková, Vratislav Balcar, Zdeněk Šubrt

Omluvena: Lenka Zídková

Host: Miroslav Ludvík, Černíkovice
Václav Pošmurný – Místní akční skupina Posázaví

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve 21,30 hod.

Program:

l. Navržení ověřovatelů zápisu
2. Strategie Posázaví – CLLD regionu ( Strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
území místní akční skupiny Posázaví na období 2014-2020)
3. Požární ochrana v obci Chrášťany
4. Návrh na uzavření „Dohody o vytvoření společného školského obvodu“
5. Návrh Obecně závazné vyhláška obce Chrášťany – nakládání s odpady
6. Záměr pronájmu pozemku v Černíkovicích (M.Ludvík, Fr. Hoke)
7. Návrh umístění měřícího radaru v Chrášťanech
8. Zápis DSO BENEBUS
9. Obecní lesy Benešovska – závěrečný účet 2014
10. Svazek Týnecko – zápis 1/2015
11. Výsledky kontroly dotace poskytnuté obci Chrášťany Ministerstvem doprav ČR v roce
2013 na likvidaci povodňových škod
12. Návrh na uzavření Dohody o sdružení prostředků (požární ochrana)
13. Poskytnutí daru Sdružení hasičů, okrsek Týnec n. Sáz.
14. Rozpočtové opatření č. 1/2015

 

1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu: Vilímek Jiří a Hrušková Jana

2. ZO projednalo schválení realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) – území místní akční skupiny Posázaví na období 2014 – 2020 na území obce Chrášťany, kterou předložil odborný konzultant Václav Pošmurný, Posázaví

3. ZO projednalo požární ochranu v obci Chrášťany, kterou bude provádět Město Neveklov na základě „ Dohody o sdružení prostředků o zajištění požární ochrany v obci Chrášťany“ . Rada Města Neveklov schválila dne 18.03.2015 uzavření Dohody pro obec Chrášťany za úplatu ve výši 10.000,-Kč ročně.

4. ZO projednalo uzavření „Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy“. Obec Chrášťany (část obce Benice, Černíkovice a Soběšovice) bude začleněna do školského obvodu spádové základní školy – Základní škola Benešov, Jiráskova 888, se sídlem Jiráskova 888, 256 01 Benešov.
ZO dále projednalo obecně závaznou vyhlášku kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

5. ZO projednalo obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chrášťany.

6. a) Na základě žádosti pana Miroslava Ludvíka ze dne 22.2.2015 projednalo ZO záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2469/1 o výměře 90 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova osadě Černíkovice pro uskladnění dříví a parkování automobilu.
b) Záměr pronájmu Františku Hokemu, Nezvalova 1280, Benešov části pozemku parc. č. 2469/1 o výměře 113 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova osadě Černíkovice pro uskladnění dříví
Záměr u obou žadatelů je navrhován na dobu určitou od 01.07.2015 do 30.06.2018
Nájemné : 10 Kč/m2/rok

7. ZO projednalo umístění měřícího radaru v obci Chrášťany u domu č.p. 3 a souhlasí s jeho umístěním

8. ZO bere na vědomí zápis DSO BENEBUS ze dne 19.03.2015.

9. ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO Obecní lesy Benešovska za rok 2014, viz příloha

10. ZO bere na vědomí zápis 1/2015 – Svazek Týnecko, Závěrečný účet 2014 a Zpráa o výsledku přezkoumávání hospodaření Týnecko – svazek obcí za období od 1.1.2014 do 31.12.2014, viz přílohy

11. ZO bere na vědomí výsledky kontrolního zjišťování ze dne 10.4.2015, týkajícího se daňové kontroly dotace poskytnuté obci Chrášťany Ministerstvem doprav ČR v roce 2013 na likvidaci povodňových škod.

12. OZ projednalo nutnost uzavření Dohody o sdružení prostředků o zajištění požární ochrany, kterou obec Chrášťany uzavře s městem Neveklov. Tato dohoda bude uzavřena s městem Neveklov z důvodu, že není v možnostech obce Chrášťany zřídit jednotku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb.
Město Neveklov schválilo uzavření této dohody dne 18.03.2015 za úplatu 10.000 Kč ročně.

13. ZO projednalo poskytnutí daru Sdružení hasičů, okrsek Týnec n. Sázavou ve výši 1.000 Kč na akci: Základní kolo v požárním sportu konané 16.5.2015 v Krhanicích

14. ZO projednalo rozpočtové opatření č. 1/2015 dle přílohy

USNESENÍ č. 2/2015

1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu Vilímek Jiří a Jana Hrušková

Hlasování: jednomyslně schváleno

2. ZO schválilo realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) – území místní akční skupiny Posázaví na období 2014 – 2020 na území obce Chrášťany.

Hlasování: jednomyslně schváleno

3. ZO schvaluje uzavření požární ochrany v obci Chrášťany, kterou bude provádět Město Neveklov, nám. J. Heřmana 80, 257 56 Neveklov, IČO 002 32 386 na základě „Dohody o sdružení prostředků o zajištění požární ochrany v obci Chrášťany“.
Rada Města Neveklov schválila uzavření Dohody pro obec Chrášťany za úplatu ve výši 10.000,-Kč ročně.

Hlasování: jednomyslně schváleno

4. ZO schválilo uzavření „Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy“. Obec Chrášťany (část obce Benice, Černíkovice a Soběšovie) bude začleněna do školského obvodu spádové základní školy – Základní škola Benešov, Jirskova 888, se sídlem Jiráskova 888, 256 01 Benešov.
ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Hlasování: jednomyslně schváleno

5. ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chrášťany.

Hlasování: jednomyslně schváleno

6. ZO schválilo záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2469/1 o výměře 90 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova v osadě Černíkovice pro uskladnění dříví a parkování automobilu Miroslavu Ludvíkovi
Na dobu určitou od 01.07.2015 do 30.06.2018
Nájemné : 10 Kč/m2/rok

ZO schválilo záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2469/1 o výměře 113 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova osadě Černíkovice pro uskladnění dříví
Františku Hokemu, Nezvalova 1280, Benešov
Na dobu určitou od 01.07.2015 do 30.06.2018
Nájemné : 10 Kč/m2/rok

Hlasování: jednomyslně schváleno

7. ZO schválilo umístění měřícího radaru v obci Chrášťany u č.p.3.

Hlasování: jednomyslně schváleno

8. OZ schválilo uzavření Dohody o sdružení prostředků o zajištění požární ochrany s městem Neveklov za úplatu 10.000 Kč ročně, s účinností od 01.06.2015.

Hlasování: jednomyslně schváleno

13. ZO schválilo poskytnutí daru Sdružení hasičů, okrsek Týnec n. Sázavou ve výši 1.000 Kč na akci: Základní kolo v požárním sportu konané 16.5.2015 v Krhanicích
a uzavření darovací smlouvy.

Hlasování: jednomyslně schváleno

14. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2015 dle přílohy

Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala: Petra Papírníková
Ověřil: Vilímek Jiří, Jana Hrušková

Vyvěšeno: 15.4.2015 vyvěšeno na úřední i elektronické desce:
Sejmuto: 2.5.2015

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.