Zápis – Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016

ze dne 12. 04. 2016

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří, Zídková Lenka, Zdeněk Šubrt, Petra Papírníková, Vratislav Balcar

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve 21,15 hod.

Program:

l. Navržení ověřovatelů zápisu
2. Schválení uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě – Olga Bendíková
3. Schválení poskytnutí bezúročné půjčky – Olga Bendíková
4. Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu paní Evy Stárkové, Ortovo nám. 1309/20, 170 00 Praha na pozemku č. parc. 892/2 k.ú. Chrášťany u Benešova (Soběšovice)
5. Schválení prodeje pozemku č. parc. 124/4 v k. ú. Chrášťany u Benešova (p.Mottl)
6. Žádost o poskytnutí daru pro SDH Chrášťany na nákup uniforem.
7. Požadavek obyvatel osady Černíkovice na úpravu prostoru u kontejnerů.
8. Žádost o opravu přístupové komunikace k domu č.p. 41 v obce Chrášťany u Benešova.
9. Žádost o prodeji části pozemku v Černíkovicích – Havelka Roman

_________________________________________________________________________

1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu: Hrušková Jana, Vilímek Jiří

2. ZO projednalo uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě na pronájem hospody a obchodu. Žadatel Olgu Bendíkovou, Chrášťany 3.
Pronájem na dobu určitou 2 roky, od 1.5.2016 do 30.4.2018.
Nájemné 1.000 Kč + 1000 Kč úhrada el. energie měsíčně
Záměr zveřejněn na úřední desce 26.2.2016 – 14.3.2016.

3. ZO projednalo poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 15.000,-Kč – Olga Bendíková

4. ZO projednalo žádost o souhlas se stavbou rodinného domu paní Evy Stárkové, Ortovo nám. 1309/20, 170 00 Praha na pozemku č. parc. 892/2 k.ú. Chrášťany u Benešova (Soběšovice)

5. ZO projednalo žádost pana Mottla na prodej pozemku č. parc. 124/4 v k. ú. Chrášťany u Benešova. Kupní cena  byla stanovena ve výši 200,-Kč/m2, jako cena obvyklá, s přihlédnutím ke znaleckému posudku. Celková cena bude vypočtena podle m2 na základě geometrického plánu.

6. ZO projednalo žádost o poskytnutí daru pro SDH Chrášťany na nákup uniforem ve výši 25.000,-Kč.

7. ZO projednalo požadavek obyvatel osady Černíkovice na úpravu prostoru u kontejnerů.

8. ZO projednalo žádost o opravu přístupové komunikace k domu č.p. 41 v obce Chrášťany u Benešova.

9. ZO projednalo žádost o prodeji části pozemku č.parc. 2489/1 v k.ú. Chrášťany u Benešova o výměře cca 7m (zastavěná plocha). Majitel nemovitosti č.p. 24 v Černíkovicích: Roman Havelka, Hanušova 116, Jílové u Prahy . Záměr prodeje bude zveřejněn od 13.4.2016 do 30.4.2016. Prodejní cena 200,-Kč/m2 .

USNESENÍ č. 2/2016

1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu: Hrušková Jana, Vilímek Jiří

Hlasování: jednomyslně schváleno

2. ZO schválilo Olgu Bendíkovou, Chrášťany 3 na pronájem hospody a obchodu.
Paní Bendíková předložila živnostenské oprávnění k provozování hostinské činnosti.
Nájemní smlouva bude sepsána po rekonstrukci a úklidu těchto nebytových prostor, paní Bendíkové bylo sděleno, si musí zajistit koncesní povolení na prodej alkoholu.
Předpokládaný termín od 1. 5.2014. Pronájem na dobu určitou 2 roky, od 1.5.2016 do 30.4.2018.
Nájemné 1.000 Kč + 1000 Kč úhrada el. energie měsíčně

Hlasování: jednomyslně schváleno

3. ZO schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 15.000,- Kč pro Olgu Bendíkovou, Chrášťany 3 v souvislosti s nájmem hospody a obchodu v Chrášťanech.
Bude uzavřena Smlouva o úvěru.

Hlasování: 5 pro, 1 proti , 1 se zdržel hlasování

4. ZO souhlasí se stavbu rodinného domu žadatelky na pozemku č. parc. 892/2 k.ú. Chrášťany u Benešova (Soběšovice). Pozemek navazuje na zastavěné území. Žadatel Eva Stárková, Ortovo nám. 1309/20, 170 00 Praha.

Hlasování: jednomyslně schváleno

5. ZO schválilo žádost pana Mottla na prodej pozemku č. parc. 124/4 v k. ú. Chrášťany u Benešova (p.Mottl). Kupní cena  byla stanovena ve výši 200,-Kč/m2, jako cena obvyklá, s přihlédnutím ke znaleckému posudku. Celková cena bude vypočtena  podle m2 na základě geometrického plánu.

Hlasování: jednomyslně schváleno

6. ZO schválilo žádost o poskytnutí daru pro SDH Chrášťany na nákup uniforem ve výši 25.000,-Kč.

Hlasování: jednomyslně schváleno

7. ZO schválilo úpravu prostoru u kontejnerů v osadě Černíkovice.

Hlasování: jednomyslně schváleno

8. ZO provede na základě žádosti opravu přístupové komunikace k domu č.p. 41 v obce Chrášťany. Oprava bude provedena v rámci oprav plánovaných na rok 2016.

Hlasování: jednomyslně schváleno

9. ZO schválilo záměr prodeje části pozemku č.parc. 2489/1 v k.ú. Chrášťany u Benešova o výměře cca 7m (zastavěná plocha pod č.p. 24). Majitel nemovitosti č.p. 24 v Černíkovicích: Roman Havelka, Hanušova 116, Jílové u Prahy . Záměr prodeje bude zveřejněn od 13.4.2016 do 30.4.2016. Prodejní cena 200,-Kč/m2 .

Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala: Papírníková Petra
Ověřila: Hrušková Jana, Vilímek Jiří

Vyvěšeno: 12.04.2016 vyvěšeno na úřední i elektronické desce:
Sejmuto: 28.04.2016

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.