Zápis – Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 3/2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 3/2015

ze dne 16.06.2015

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří , Lenka Zídková, Vratislav Balcar, Zdeněk Šubrt 

Omluvena: Petra Papírníková
Host: Miroslav Ludvík

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve 20.10 hod.

Program:

l. Navržení ověřovatelů zápisu
2. Návrh na pronájem pozemku v Černíkovicích (M. Ludvík)
3. Návrh na pronájem pozemku v Černíkovicích (F. Hoke)
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2014 a účetní uzávěrky za rok 2014
5. Cesta v Benicích (Ke Korbelovům)
6. Objednávka na zařízení měřícího radaru (Ukazatel okamžité rychlosti motorových vozidel)
7. Záměr na prodloužení Pachtovní smlouvy ( M. Hašek, Černíkovice, zem. poz.)

______________________________________________________________

1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu : Lenka Zídková a Vilímek Jiří

2. ZO projednalo návrh pronájmu části pozemku parc. č. 2469/1 o výměře 90 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova v Černíkovicích Miroslavu Ludvíkovi, bytem Černíkovice 14,
pro uskladnění dříví a parkování automobilu.
Na dobu určitou od 01.07.2015 do 30.06.2018
Nájemné : 10 Kč/m2/rok, tj. 900 Kč ročně
Zveřejněno na úřední desce dne 15.05.2015, sejmuto 01.06.2015

3. ZO projednalo návrh pronájmu Františku Hokemu, bytem Nezvalova 1280, Benešov části pozemku parc. č. 2469/1 o výměře 113 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova v Černíkovicích pro uskladnění dříví
Na dobu určitou od 01.07.2015 do 30.06.2018
Nájemné : 10 Kč/m2/rok, tj. 1130 Kč ročně
Zveřejněno na úřední desce dne 15.05.2015, sejmuto 01.06.2015

4. OZ projednalo Závěrečný účet obce Chrášťany za rok 2014 a účetní závěrku za rok 2014 s výhradou společně se zprávou o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2014.

Související dokumenty: 

5. Na základě žádosti p. Kaliny OZ projednalo přeložení přístupové komunikace na pozemku parc.č. 721/5 v k.ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví Jaroslava Kaliny, Netvořice 199 na pozemky parc.č. 2415/1 ve vlastnictví obce Chrášťany a parc. č. 676/8 ve spoluvlastnictví 

Květy Hlaváčkové, Jaroslava kaliny, Josefa Korbela, Jiřiny Pazderové a St. Statku Křivoklát
Důvodem je ucelení nemovitostí p. Kaliny, kterými cesta na ppč. 721/5 prochází.
Další návrh pana Kaliny byl, aby komunikace byla přeložena na pozemek parc.č. 2416/2 v k.ú. Chrášťany u Benešova, (kolem „vodopádu“). Tuto variantu OZ zamítlo.

6. OZ projednalo oslovení několika firem o dodání zařízení měřícího radaru (Ukazatel okamžité rychlosti motorových vozidel), které bude umístěno u č.p. 3 v Chrášťanech na základě místního šetření ze dne 10.04.2015 za přítomnosti MěÚBenešov, silniční a správní úřad, KSÚS a Krajské ředitelství policie Stř. kraje)

7. ZO projednalo záměr na prodloužení Pachtovní smlouvy pro Miroslava Haška, Černíkovice 2, na pacht zemědělských pozemků v k.ú. Chrášťany u Benešova.
Uzavřená pachtovní smlouva má platnost do 30.09.2015 za 1.000 Kč/ha/rok
Navrhujeme zvýšení pachtovného na 2.700 Kč/ha/rok, jako u ostatních pachtů zem. pozemků v k.ú. Chrášťany, prodloužení na dobu určitou, do 30.09.2018.

USNESENÍ č. 3/2015

1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu Lenka Zídková a Vilímek Jiří

Hlasování: jednomyslně schváleno

2. ZO schválilo návrh pronájmu části pozemku parc. č. 2469/1 o výměře 90 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova v Černíkovicích Miroslavu Ludvíkovi, bytem Černíkovice 14
pro uskladnění dříví a parkování automobilu.
Na dobu určitou od 01.07.2015 do 30.06.2018
Nájemné : 10 Kč/m2/rok, tj. 900 Kč ročně

Hlasování: jednomyslně schváleno

3. ZO schválilo návrh pronájmu Františku Hokemu, bytem Nezvalova 1280, Benešov části pozemku parc. č. 2469/1 o výměře 113 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova v Černíkovicích pro uskladnění dříví
Na dobu určitou od 01.07.2015 do 30.06.2018
Nájemné : 10 Kč/m2/rok, tj. 1130 Kč ročně

Hlasování: jednomyslně schváleno

4. OZ schvaluje Závěrečný účet obce Chrášťany za rok 2014 a účetní závěrku za rok 2014 s výhradou společně se zprávou o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2014.

Hlasování: jednomyslně schváleno

5. OZ bere na vědomí žádost pana Jaroslava Kaliny, Netvořice s tím, že v případě trvání tohoto požadavku přeložení komunikace bude svoláno jednání se všemi vlastníky a majiteli domů, které komunikaci užívají.

ZO bere na vědomí

6. OZ schvaluje oslovení několika firem o dodání zařízení měřícího radaru (Ukazatel okamžité rychlosti motorových vozidel), které bude umístěno u č.p. 3 v Chrášťanech

Hlasování: jednomyslně schváleno

7. ZO schválilo záměr na prodloužení Pachtovní smlouvy pro Miroslava Haška, Černíkovice č.p. 2, na pacht zemědělských pozemků v k. ú. Chrášťany u Benešova.
Navrhujeme zvýšení pachtovného na 2.700 Kč/ha/rok, jako u ostatních pachtů zem. pozemků v k.ú. Chrášťany, prodloužení na dobu určitou, do 30.09.2018.

Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala: Jana Hrušková
Ověřila: Lenka Zídková a Vilímek Jiří

Vyvěšeno: 16.06.2015 vyvěšeno na úřední i elektronické desce:
Sejmuto: 02.07.2015

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.