Zápis – Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 3/2016

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 3/2016
ze dne 22.6.2016

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří, Zídková Lenka, Zdeněk Šubrt, Petra Papírníková 
Vratislav Balcar – omluven

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve 21,00 hod.

Program:

l. Navržení ověřovatelů zápisu
2. Schválení závěrečného účtu za rok 2015
3. Schválení účetní uzávěrky za rok 2015
4. Obecní lesy Benešovska – závěrečný účet za rok 2015
5. Žádost o příspěvek na ČOV pro manžele Jiří a Hana Vilímkovi, Chrášťany 46
6. Svazek Týnecko – účetní závěrka na rok 2015
7. Rozpočtové opatření 2/2016

_________________________________________________________________________

1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu: Jana Hrušková, Zídková Lenka

2. ZO projednalo účetní závěrku za rok 2015

Příloha: Účetní závěrka 2015

3. ZO projednalo závěrečný účet z rok 2015 společně se zprávou o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2015. Ze strany obyvatel nebyla k uvedeným dokumentům vznesena žádná námitka.

Příloha: Závěrečný účet 2015

4. ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO Obecní lesy Benešovska za rok 2015, viz příloha

5. ZO projednalo žádost o příspěvek na ČOV pro manžele Jiří a Hana Vilímkovi, Chrášťany 46.

6. ZO bere na vědomí protokol o schvalování účetní závěrky na rok 2015 svazku obcí Týnecko.

7. ZO projednalo rozpočtové opatření 2/2016 dle přílohy.

USNESENÍ č. 3/2016

1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu: Jana Hrušková, Zídková Lenka

Hlasování: jednomyslně schváleno

2. ZO schválilo účetní závěrku za rok 2015

Hlasování: jednomyslně schváleno

3. ZO schválilo závěrečný účet obce Chrášťany za rok 2015 společně se zprávou o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2015 s výhradou.
OZ ukládá starostovi obce přijmout nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření obce dne 25.4.2016.

Hlasování: jednomyslně schváleno

5. ZO souhlasí s příspěvkem pro ČOV ve výši 20.000,-Kč pro manžele Jiří a Hana Vilímkovi, Chrášťany 46.

Hlasování: jednomyslně schváleno

8. ZO schválilo rozpočtové opatření 2/2016 dle přílohy.

Hlasování: jednomyslně schváleno

 

Zapsala: Papírníková Petra
Ověřila: Jana Hrušková, Zídková Lenka

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.