Zápis – Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 5/2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 5/2015

ze dne 10.11.2015

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří, Zídková Lenka,
Zdeněk Šubrt, Petra Papírníková, Vratislav Balcar

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve 21,00 hod.

Program:

l. Navržení ověřovatelů zápisu
2. Žádost o příspěvek na ČOV (Jar. Roubíček)
3. Žádost o podporu aktivit – POSÁZAVÍ o.p.s.
4. Návrh na stanovení ceny za služebnost vedení inž. sítí společnosti ČEZ, Distribuce, a.s.,
5. Soupis připomínek úprav návrhu územního plánu Chrášťany
6. Zateplení obec. domu č.p.34 v Chrášťanech (dotace)
7. Schválení rozpočtového opatření č.2
8. Žádost pana Mottla na odkup pozemku parc. č. 124/4

_________________________________________________________________________

1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu: Vratislav Balcar a Zdeněk Šubrt

2. ZO projednalo žádost o příspěvek Jaroslava Roubíčka bytem Chrášťany 21, 256 01 Benešov, na ČOV pro č.p. 58 v Chrášťanech. Oznámení o užívání stavby bylo vydáno dne 22.9.2015 pod č.j. 50753/2018 MěÚ Benešov odborem výstavby a ÚP.

3. ZO projednalo žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví. Místní akční skupina Posázaví v.o.s. požaduje dotaci ve výši 88 600,-Kč (na 1 obyvatele 100 Kč)
ZO upozorňuje, že výpočet dotace na základě počtu obyvatel není správný.
Navrhujeme zamítnout poskytnutí příspěvku.

4. ZO projednalo návrh stanovení ceny na služebnost vedení inž. sítí společnosti ČEZ, Distribuce, a.s., se sídlem Děčín Teplická 874/8, IČ 24729035 ve výši 200 Kč/bm. Jedná se o kabelové vedení NN v délce 135m v obci Černíkovice. Kabelové vedení NN bude ukončeno v pojistkové skříni SS100 na hranici pozemku parc. č. 1771. ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.

5. ZO projednalo připomínky úprav návrhu ÚP – dle přílohy

6. ZO projednalo návrh na podání žádosti na zateplení obecního domu č.p. 34 v Chrášťanech. Vyřídí starosta.

7. ZO projednalo rozpočtové opatření č.2 dle přílohy.

8. ZO projednalo žádost pana Michala Mottla, bytem Nedvědovo nám. 4, 147 00 Praha 4 na odkup pozemku par. č. 124/4 v k. ú. Chrášťany u Benešova. Je nutné objednat znalecký posudek.

USNESENÍ č. 5/2015

1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu: Vratislav Balcar a Zdeněk Šubrt

Hlasování: jednomyslně schváleno

2. ZO schválilo žádost o příspěvek Jaroslava Roubíčka, bytem Chrášťany 21, 256 01 Benešov, na ČOV pro č.p. 58 v Chrášťanech ve výši 15.000,-Kč.

Hlasování: jednomyslně schváleno

3. ZO neschválilo poskytnutí dotace ve výši 88 600,-Kč pro společnost Posázaví v.o.s.

Hlasování: jednomyslně zamítnuto

4. ZO schválilo částku za služebnost vedení inž. sítí společnosti ČEZ, Distribuce, a.s., se sídlem Děčín Teplická 874/8, IČ 24729035 ve výši 200 Kč/bm. Jedná se o kabelové vedení NN v délce 135m v obci Černíkovice. Kabelové vedení NN bude ukončeno v pojistkové skříni SS100 na hranici pozemku parc. č. 1771. ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.

Hlasování: jednomyslně schváleno

5. ZO schválilo připomínky k návrhu územnímu plánu Chrášťany (viz příloha)

Hlasování: jednomyslně schváleno

6. ZO schválilo podání žádosti na možnost zateplení obecního domu č.p. 34 v Chrášťanech z dotačních titulů.
Hlasování: jednomyslně schváleno

7. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy.

Hlasování: jednomyslně schváleno

8. ZO schválilo záměr pana Michala Mottla, bytem Nedvědovo nám. 4, 147 00 Praha 4 , o odkupu pozemku parc. č. 124/4 v Chrášťanech. Obec Chrášťany zajistí znalecký posudek na stanovení ceny.

Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala: Papírníková Petra
Ověřil: Vratislav Balcar a Zdeněk Šubrt

Vyvěšeno: 10.11.2015 vyvěšeno na úřední i elektronické desce:
Sejmuto: 26.11.2015

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.