Zápis – Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 6/2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 6/2015

ze dne 08.12.2015

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří, Zídková Lenka, Zdeněk Šubrt, Petra Papírníková, Vratislav Balcar

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve 20,30 hod.

Program:

l. Navržení ověřovatelů zápisu
2. Návrh rozpočtu na rok 2016
3. Navýšení příspěvku na vybudování ČOV
4. Žádost o povolení pokládky kabelového vedení NN do pozemků ve vlastnictví Obce Chrášťany pro společnosti ČEZ, Distribuce, a.s.
5. Územní plán
6.Uzavření pojistné smlouvy
_________________________________________________________________________

1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu: Jana Hrušková, Zdeněk Šubrt

2. ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2016
Navržený je rozpočet schodkový, předpokládané příjmy ve výši 6.223.110,-Kč, předpokládané výdaje ve výši 8.136.083,- Kč, schodek ve výši 1.911.973,-Kč bude financován z rezervy na běžném účtu

Rozpocet_2016

3. ZO projednalo zvýšení příspěvku na ČOV z původních 15.000,-Kč na 20.000,-Kč

4. ZO projednalo žádost fa. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín Teplická 874/8, IČ: 24729035 o povolení uložení kabelového vedení NN do pozemku p.č. 2372 v k.ú. Chrášťany u Benešova

5. ZO projednalo připomínky MěÚ Benešov k ÚP

6. ZO projednalo uzavření pojistné smlouvy na budovu č.p. 34 (obecní dům) s pojišťovnou KOOPERATIVA, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8.

USNESENÍ č. 6/2015

1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu: Jana Hušková, Zdeněk Šubrt

Hlasování: jednomyslně schváleno

2. ZO sestavilo a projednalo návrh rozpočtu na rok 2016. Rozpočet byl sestaven jako schodkový, k úhradě schodku bude použita rezerva z minulých let. Viz příloha.

Hlasování: jednomyslně schváleno

3. ZO schválilo navýšení příspěvku na ČOV ze stávajících 15.000,-Kč na 20.000,-Kč.

Hlasování: jednomyslně schváleno

4. ZO schválilo společnosti ČEZ, Distribuce, a.s., se sídlem Děčín Teplická 874/8, IČ: 24729035 uložení kabelového vedení NN do pozemku č.p. 2372 v k.ú. Chrášťany u Benešova za úhradu 200Kč/bm. Přípojka bude vedena v délce 80m. Celková cena za věcné břemeno bude 16.000,-Kč.

5. ZO schválilo uzavření pojistné smlouvy na budovu č.p. 34 (obecní dům) s pojišťovnou KOOPERATIVA, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8.

Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala: Papírníková Petra
Ověřila: Jana Hrušková, Zdeněk Šubrt

Vyvěšeno: 08.12.2015 vyvěšeno na úřední i elektronické desce:
Sejmuto: 27.12.2015

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.