Zápis – Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 6/2016

Obec Chrášťany
Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 6/2016
ze dne 06.12.2016

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří, Zídková Lenka, Zdeněk Šubrt, Petra Papírníková, Vratislav Balcar

Jednání začalo v 19:00 hodin a bylo ukončeno ve  20:30 hod.

Program:

1. Navržení ověřovatelů zápisu
2. Žádost o odkup pozemku parc.č. 419/16 v obci Chrášťany (manželé Jetýlkovi)
3. Návrh rozpočtu na rok 2016
4. Návrh na prodej pozemku (manž. Mottlovi)
5. Žádost o příspěvek na hasičský den v Konopišti pro SH Benešov
6. Posázaví- příspěvek na projekt studie protipovodňových opatření v povodí Sázavy
7. Vyjádření k dobývacímu území „Mlékovice“
8. Potvrzení pro FÚ – potvrzení neplodné půdy z důvodu osvobození od daně


1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu Vilímek Jiří, Zídková Lenka

2. ZO projednalo návrh na prodej části pozemku parc. č. 419/16 o výměře 853 m2, travní porost, v k.ú. Chrášťany u Benešova (dle geometrického plánu č. 370-7/2016 parc.č. 419/21)

3. ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2017. Navržený je rozpočet vyrovnaný, předpokládané příjmy ve výši 3.630.400 Kč, předpokládané výdaje ve výši 3.630.400 Kč.

4. ZO projednalo prodej pozemku st. 124/4 o výměře 73m2 , zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví obce Chrášťany Michalu Mottlovi, bytem Nedvědovo náměstí 4, 140 00 Praha 4. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn 9.9.2016 na úřední desce obce Chrášťany a sejmuto 25.9.2016. Kupní cena byla stanovena dohodou na částku 200,-Kč/m2 + náklady převodu + daň z nabytí nemovitých věcí.

5. ZO projednalo návrh na příspěvek na hasičský den v Konopišti pro SH Benešov

6. ZO projednalo výzvu Posázaví na financování projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy“, který byl podám do Operačního programu Životní prostředí pod registračním číslem CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002225.

7. ZO bere na vědomí vyjádření obce Chrášťany k záměru společnosti GET s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Prah 2 na „Stanovení dobývacího prostoru Mlékovice a následné povolení těžby stavebního kamene“. Vyjádření bylo zasláno na Ministerstvo životního prostředí dne 21.11.2016.

8. ZO projednalo odsouhlasení potvrzení neplodné půdy pro FÚ Benešov z důvodu osvobození od daně.

USNESENÍ č. 6/2016

1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu: Vilímek Jiří, Zídková Lenka

Hlasování: jednomyslně schváleno

2. ZO schválilo záměr na prodej pozemku parc. č. 419/16 o výměře 853 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Chrášťany u Benešova.

Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel hlasování 1

3. ZO sestavilo a projednalo návrh rozpočtu na rok 2017. Rozpočet byl sestaven jako schodkový, k úhradě schodku bude použita rezerva z minulých let. Viz příloha.

Hlasování: jednomyslně schváleno

4. ZO schválilo prodej pozemku st. 124/4 o výměře 73m2 (dle geometrického plánu č. 370-7/2016), zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví obce Chrášťany panu Michalu Mottlovi, bytem Nedvědovo náměstí 4, 140 00 Praha 4. Kupní cena byla stanovena dohodou na částku 200,-Kč/ m2 + náklady převodu + daň z nabytí nemovitých věcí

Hlasování: jednomyslně schváleno

5. ZO schválilo návrh příspěvku na hasičský den v Konopišti pro Sdružení hasičů Benešov ve výši 1.000,-Kč.

Hlasování: jednomyslně schváleno

6. ZO odložilo projednání poskytnutí příspěvku na financování projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy“, který byl podám do Operačního programu Životní prostředí pod registračním číslem CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002225.

8. ZO schválilo potvrzení neplodné půdy pro FÚ Benešov z důvodu osvobození od daně.

Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala: Papírníková Petra
Ověřil: Vilímek Jiří, Zídková Lenka

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce:
Vyvěšeno: 6.12.2016
Sejmuto: 22.12.2016

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.