Zápis – Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 6/2017

Obec Chrášťany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 6/2017

ze dne 28.11.2017

Účast:        Ing. Hruška Pavel, Mgr. Petra Papírníková, Vilímek Jiří, Zídková Lenka,             Vratislav Balcar, Zdeněk Šubrt

Omluven: Hrušková Jana

Hosté:      Ludvík Miroslav, Černíkovice
Alena Jetýlková a Antonín Jetýlek, Chrášťany

 

Jednání bylo zahájeno v 19,00 hodin a ukončeno ve 22,00 hod.

Program:

 1. Navržení ověřovatelů zápisu
 2. Sdělení Jany Hruškové o ukončení mandátu člena ZO Chrášťany
 3. Rozpočtové opatření č. 03/2017
 4. Nesouhlas se znaleckým posudkem č. 4698-1055/2017 od manželů Jetýlkových
 5. Žádost Kateřiny Maškové na odkoupení pozemku parc. č. 420/2
 6. Žádost o poskytnutí jednorázového příspěvku (PhDr. Tomáš Zouzal)
 7. Žádost o příspěvek na ČOV (Černíkovice č.p.10)
 8. Žádost o zřízení VB ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
 9. Projednání cenové nabídky přístřešku na kontejnery v obci Soběšovice
 10. Návrh na směnu pozemků (J.Pešek)
 11. Žádost o podporu aktivit pro společnost Posázaví o.p.s.
 12. Podklady pro řešení vodovodu v koridoru plánované dálnice D3
 13. Návrh na rozpočtové opatření č.2 obecní lesy Benešovska
 14. Hydrologický průzkum – žádost o povolení vstupu na pozemky a provedení průzkumných prací
 15. Odkup pozemku p.č. 402/23 v obci Chrášťany

 

_____________________________________________________________

 1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu: Zídková Lenka, Vilímek Jiří

 

 1. Členka ZO Jana Hrušková předložila dne 24.11.2017 sdělení o ukončení funkce člena ZO Chrášťany. Sdělení je evidované pod č.j. 121/2017.

 

 1. ZO projedná předloženo rozpočtové opatření č.03/2017 týkající se voleb do PS – PČR konaných v říjnu 2017.

Rozpočtové opatření č.3.pdf

 1. Dne 23.11.2017 byl obci mailem doručen nesouhlas se znaleckým posudkem č. 4698-1055/2017, který vyhotovila společnost XP incest, s.r.o., Mánesova 1374/52, 120 00 Praha2 na pozemek parc. č. 419/21 v kú. Chrášťany u Benešova. Výše uvedený znalecký posudek byl vyhotoven na základě žádosti manželů Jetýlkových o odkup předmětného pozemku ke stanovení prodejní ceny a byl jim  poskytnut na ZO č. 5/2017 dne 19.9.2017.

 

 1. Na obec byla doručena žádost Kateřiny Maškové na odkup pozemku parc. č. 420/2 v majetku obce Chrášťany do osobního vlastnictví.

 

 1. Dne 11.10.2017 požádal PhDr. Tomáš Zouzal o poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 5.000,-Kč z rozpočtu obce Chrášťany na podporu projektu, jehož cílen bude vydání knihy s pracovním názvem „Na cvičišti SS“, která navazuje na publikaci „Zabráno pro SS“. Za poskytnutí dotace  věnuje autor  obci  po vydání knihy  2 výtisky.

 

 1. Martin Poliak a MUDr. Jaroslava Poliaková žádají o příspěvek na ČOV, která byla vybudovaná v obce Černíkovice čp.10.  K žádosti byl  přiložen  Kolaudační souhlas vydaný Městským úřadem Benešov pod č.j. MUBN/83268/2017/OVH na výše uvedenou ČOV.

 

 1. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 PSČ 405 02 podala žádost na uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. Jedná se o kabelové vedení NN v délce 449,3m uležené do pozemků ve vlastnictví obce  při rekonstrukci stávajícího venkovního vedení mezi TS BN_2329 a TS BN_5907. Věcné přemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 44.930,-Kč.

 

 1. Na základě požadavku obce na zpevnění plochy pod kontejnery v obci Soběšovice byla obci předložena cenová nabídka od p. Strmisky z Neveklova. Cena za realizaci díla jím byla stanovena na částku 28.782,-Kč.

 

 1. Pro narovnání majetkových vztahů místní komunikace a oplocení u domu č.p. 22 projedná ZO směnu pozemků. Jedná se o směnu části pozemku parc. č. 2360 o výměře 19 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví obce Chrášťany za část pozemku parc.č. st. 20 o výměře 19 m2 v k. ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví Josefa Peška bytem Chrášťany 22 dle GP č. 388-12/2017.

 

 1. ZO byla doručena žádost od obecně prospěšné společnosti Posázaví o.p.s.  o neinvestiční dotaci ve výši 24 000,- Kč na provoz této společnosti a na podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví v roce 2018.

 

 1. ZO obdrželo dne 27.9.2017 od obecně prospěšné společnosti Posázaví o.p.s mailem podklady pro jednání ZO vztahující se k možnému řešení vodovodu v koridoru plánované dálnice D3. Podklady jsou zasílány na základě společného jednání starostů obcí konaného v Netvořicích.

 

 1. ZO byl předložen návrh  rozpočtového opatření č.2 ke SR na rok 2017 DSO Obecní lesy Benešovska.

 

 1. ZO byla zaslána žádost společnosti PUDIS a.s. Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Prah 10 žádost o povolení vstupu na pozemek parc. Č. 2189/3 ve vlastnictví obce Chrášťany za účelem provedení průzkumných prací. Účelem hydrologického průzkumu je posouzení možných negativních vlivů stavby dálnice na režim podzemních vod a zhodnocení rizika ohrožení zdrojů podzemních a povrchových vod v okolí projektované stavby. Po provedení čerpacích zkoušek bude vrt sloužit k monitoringu hladiny podzemní vody do doby jeho likvidace a v případě příznivých výsledků jako zdroj budoucího požárního vodovodu. Vrt bude 50m hluboký, nad terénem bude opatřen ocelovým zhlavím o průměru 30 cm a výšce cca 0,5 m. Do výšky cca 2 m nad terénem bude umístěn výstražný terč, který umožní viditelnost vrtu ve vysokém porostu. Přílohou žádosti je mapa se zakreslením místa vrtu.

 

 1. Odkup pozemku p.č. 402/23 dle geometrického plánu č. 379-89/2016 v kú. Chrášťany u Benešova za účelem možnosti vybudování komunikace.

 

 

USNESENÍ č. 6/2017

 

 1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu: Zídková Lenka, Vilímek Jiří

Hlasování: Pro-6 , Proti-0 , Zdrželi se-0

Usnesení bylo schváleno

 

 1. ZO bere na vědomí sdělení Jany Hruškové na ukončení funkce člena ZO Chrášťany. Na základě této skutečnosti ZO jmenuje novým členem ZO Miroslava Ludvíka, který se po volbách do ZO konaných v roce 2014 stal náhradníkem. Miroslav Ludvík funkci člena zastupitele přijímá a před ZO skládá „slib“, který ztvrzuje svým podpisem.  Podepsaný slib člena zastupitelstva obce je přílohou tohoto zápisu. Obměna byla stanovena dle Nařízením vlády č. 459/2013 ze dne 18.12.2013.

Usnesení bylo schváleno

Hlasování: Pro-6 , Proti-0 , Zdrželi se-0

 

 1. ZO projednalo předložené rozpočtové opatření č. 3/2017 a schvaluje úpravu rozpočtu týkající se voleb do PS – PČR konaných v říjnu 2017.

Usnesení bylo schváleno

Hlasování: Pro-7, Proti-0 , Zdrželi se-0

 

 1. Při řešení stížnosti manželů Jetýlkových byla ve ZP shledána nesrovnalost. Obec požádá zhotovitele ZP o vysvětlení.

Usnesení bylo schváleno

Hlasování: Pro-7, Proti-0 , Zdrželi se-0

 

 1. ZO zamítá žádost Kateřiny Maškové na odkup pozemku parc. č. 420/2 v majetku obce Chrášťany. Důvodem zamítnutí žádosti je  existence  stávajících inženýrských sítí vedoucích přes tento pozemek k jiným nemovitostem. Vzhledem k této skutečnosti je nezbytné, aby pozemek zůstal ve vlastnictví obce až do doby vyřešení.

Žádost byla usnesením zamítnuta

Hlasování: Pro-0, Proti-7 , Zdrželi se-0

 

 1. ZO souhlasí s  poskytnutím  jednorázového  příspěvku ve výši  5.000,- Kč pro  PhDr. Tomáše Zouzala. Příspěvek bude použit na dokončení  a následné vydání knihy s pracovním názvem „Na cvičišti SS“, jenž navazuje na publikaci „Zabráno pro SS“.

Usnesení bylo schváleno

Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0

 

 1. ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku Ing. Martin Poliak a MUDr. Jaroslava Poliaková žádají o příspěvek na ČOV, která byla vybudovaná v obce Černíkovice čp.10.  K žádosti byl  přiložen  Kolaudační souhlas vydaný Městským úřadem Benešov pod č.j. MUBN/83268/2017/OVH na výše uvedenou ČOV. Příspěvek je poskytnut ve výši 20.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0

Usnesení bylo schváleno

 

 1. ZO souhlasí s uzavřením „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti“ ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 PSČ 405 02. Jedná se o kabelové vedení NN v délce 449,3m, které  bylo uloženo do pozemku obce v souladu se schválenou PD. Jednorázová náhrada ve výši 44.930,-Kč bude poukázána na bankovní  účet obce.

 

Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0

Usnesení bylo schváleno

 

 1. ZO projednalo cenovou nabídku p.Strmisky na zpevnění plochy pod kontejnery v obci Soběšovice a s předloženou cenou 28.782,-Kč souhlasí.

Usnesení bylo schváleno

Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0

 

 1. ZO schvaluje směnu části pozemku parc. č. 2360 o výměře 19 m2 v k.ú. Chrášťany             u Benešova ve vlastnictví obce Chrášťany za část pozemku parc.č. st. 20 o výměře              19 m2 v k. ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví  Josefa Peška bytem Chrášťany 22 dle GP č. 388-12/2017 za účelem narovnání majetkových vztahů komunikace a oplocení u domu č.p. 22.

Směna byla dohodnuta bez doplatku.

Záměr směny byl zveřejněn dne 23.9.2017 a sejmuto 9.10.2017.

Usnesení bylo schváleno

Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0

 

 1. ZO nesouhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace ve výši 24.000,- Kč pro obecně prospěšné společnosti Posázaví o.p.s. na  provoz této společnosti a na podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví v roce 2018. ZO bude souhlasit pouze s  finanční podporou, která bude cíleně mířit na obec Chrášťany.

Žádost byla usnesením zamítnuta

Hlasování: Pro-0 , Proti- 7 , Zdrželi se-0

 

 1. ZO Chrášťany podporuje koncepční záměr přípravy projektu rozšíření Středočeské vodárenské soustavy propojením Posázavského skupinového vodovodu a Skupinového vodovodu Benešov v koridoru dálnice D3 Praha – Nová Hospoda/Miličín ve variantě doporučeného vedení.

Usnesení bylo schváleno

Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0

 

 1. ZO bere na vědomí návrh  rozpočtového opatření č.2 ke SR na rok 2017 DSO Obecní lesy Benešovska.

 

 1. ZO souhlasí s povolením vstupu na pozemek parc. Č. 2189/3 ve vlastnictví obce Chrášťany a žádost společnosti PUDIS a.s. Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Prah 10,  přijímá.

Žádost byla usnesením  povolena

Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0

 

 1. ZO odsouhlasilo odkup pozemku p.č. 402/23 dle geometrického plánu č. 379-89/2016  kú. Chrášťany u Benešova za účelem možnosti vybudování komunikace.

Usnesení bylo schváleno

Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0

 

Zapsala: Mgr. Papírníková Petra
Ověřil: Zídková Lenka, Vilímek Jiří

 

Ing. Pavel Hruška

Starosta obce Chrášťany

 

 

Vyvěšeno:   1.12.2017                                    vyvěšeno na úřední i elektronické desce:

Sejmuto:    16.12.2017

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.