Zápis Zastupitelstva obce Chrášťany

Zasedání zastupitelstva obce č. 2/2017 ze dne 11.04.2017

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří, Zídková Lenka,  Bc. Petra Papírníková, Vratislav Balcar, Zdeněk Šubrt,

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve  20.15 hod.

Program:

 1. Navržení ověřovatelů zápisu
 2. Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce, Chrášťany kNN st. 193)
 3. Záměr pronájmu pozemku (J. Šíma, Černíkovice, včelín)
 4. Návrh na schválení Organizační směrnice č.1/2017 zadávání veřej. zakázek malého rozsahu
 5. Výzva k podání nabídky na veřej. zakázku malého rozsahu a zadávací dokumentace „Obnova povrchu místních komunikací Chrášťany“
 1. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu ZŠ (Městys Netvořice)
 2. Oprava rybníku v Černíkovicích
 3. Zpráva o hospodaření za r. 2016 zpráva o výsledku přezk. hospodaření (BENE-BUS)
 4. Rozpočtové opatření č. 1/2017
 5. Rekonstrukce el. sítě v Chrášťanech

______________________________________________________________

 1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu: Hrušková Jana, Vilímek Jiří
 1. ZO projednalo návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce, Chrášťany kNN st. 193, Čermákovi)  dle geometrického plánu č. 387-12985/2017. Celková cena činí  2 200,-Kč + DPH.
 1. ZO projednalo záměr pronájmu pozemku parc. č. 2272 v k.ú. Chrášťany u Benešova v osadě Černíkovice o výměře 100 m2 za účelem umístění včelína Janu Šímovi, Ulrichova 1552, Benešov, na dobu určitou od 01.07.2017 do 30.06.2019. Nájemné bylo stanoveno ve výši 10Kč za m2/rok, t.j. celkem 1 000,-Kč ročně
 1. ZO projednalo návrh na schválení Organizační směrnice č.1/2017 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace dle zák. č. 134/2016 o veřejných zakázkách) viz příloha
 1. ZO projednalo znění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací dokumentace „Obnova povrchu místních komunikací Chrášťany“ viz příloha

Dále ZO projednalo  návrh na schválení 3 dodavatelů k předložení této nabídky :                     BES s.r.o., Sukova 625, Benešov, Laros s.r.o., J. Nohy 1285, Benešov a PROXIMA                 s.r.o., Křižíkova 2107, Benešov

 1. ZO projednalo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy v Netvořicích s Městysem Netvořice, Mírové náměstí 144, Netvořice, IČ 00232360 pro umísťování dětí do ZŠ Netvořice.
 1. Starosta obce informoval zastupitele o průběhu opravy rybníku v Černíkovicích (oprava výpustě a odstranění sedimentu)
 1. ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření za r. 2016 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (BENE-BUS)
 1. ZO projednalo rozpočtové opatření č.1
 1. Informace o rekonstrukci el. sítě v Chrášťanech – umístění ze sloupů do zemního vedení. Práce provádí f.Miroslav Cihelka, motáž elektrických zřízení, Příbram

 

USNESENÍ č. 2/2017

 1.  Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu:  Hrušková Jana, Vilímek Jiří

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce, Chrášťany kNN st. 193) dle geometrického plánu č. 387-12985/2017. Celková cena činí  2 200,-Kč + DPH.

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1.  ZO schválilo záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2272 v k.ú. Chrášťany u Benešova v osadě Černíkovice o výměře 100m2  za účelem umístění včelína Janu Šímovi, Ulrichova 1552, Benešov, na dobu určitou od 01.07.2017 do 30.06.2019. Nájemné bylo stanoveno ve výši 10Kč za m2/rok, t.j. celkem 1 000,-Kč ročně

Bude zveřejněno na úřední desce od 12.4.2017 do 27.4.2017

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo Organizační směrnice č.1/2017 upravující zadávání veřej. zakázek malého rozsahu (aktualizace dle zák. č. 134/2016 o veřejných zakázkách)  viz příloha

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo znění Výzvy pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a  zadávací dokumentaci „Obnova povrchu místních komunikací Chrášťany“.

ZO schválilo návrh starosty na oslovení těchto 3 dodavatelů:

BES s.r.o., Sukova 625, Benešov,

Laros s.r.o., J. Nohy 1285, Benešov

PROXIMA s.r.o., Křižíkova 2107, Benešov

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu Základní školy v Netvořicích s Městysem Netvořice, Mírové náměstí 144, Netvořice, IČ 00232360

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo rozpočtové opatření č.1 – viz příloha

Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala:  Papírníková Petra

Ověřila:  Hrušková Jana, Vilímek Jiří

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.