Zápis ze schůze zastupitelstva obce č.4/2014

Obec Chrášťany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 4/2014

ze dne 27.5.2014

Účast: Ing Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří , Miloslava Hašková, Marie Šimáková, Zdeněk Šubrt

Omluveni: Petra Papírníková

Hosté: Hašek Miroslav,

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve 20,30 hod.

Program:

 1. Volba ověřovatelů
 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (zem.poz.) – M. Hašek Černíkovice
 3. Žádost o poskytnutí dotace (Ministerstvo dopravy – obnova místních kom., povodně)
 4. Schválení závěrečného účtu za rok 2013 a účetní závěrky 2013
 5. Zpráva o finančních nákladech – oprava komunikace v Černíkovicích

   (k zastávce na Neveklov)

 1. Žádost o odprodej pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2013

_________________________________________________________________________

 1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu Jana Hrušková, Jiří Vilímek
 2. Miroslav Hašek, Černíkovice 2 má v užívání zemědělské pozemky na základě nájemní smlouvy ze dne   24.01.2009 za nájemné 500 Kč/ha/rok. Nájemní smlouva skončila dne 31.12.2013. Miroslav Hašek má zájem nadále na těchto pozemcích hospodařit a podal žádost o prodloužení smlouvy.

Dle nového Občanského zákoníku bude uzavřena nová pachtovní smlouva.

Navrhujeme pacht výše uvedených zemědělských pozemků za 1.000 Kč/ha/rok, s platností smlouvy do 30.9.2015 z důvodů probíhající digitalizace.

 1. Ministerstvo dopravy vypsalo účelové investiční dotace na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2013.

OZ souhlasí s podání žádostí o dotaci na Ministerstvo dopravy dle rozpočtů oprav za škody způsobené povodněmi v loňském roce. Žádost bude podána na opravy škod, které nebyly v prvním kole uspokojeny.

 1. OZ projednalo a schválilo závěrečný účet obce Chrášťany za rok 2013 a účetní závěrku za rok 2013 bez výhrad, dle přílohy.
 2. Byla předložena nabídka firmy WOFOR, Hodějovského 850, Benešov, na realizaci opravy komunikace v Černíkovicích směrem k zastávce na Neveklov ve výši 33.880,–Kč. Zatím odloženo.
 3. OZ schvaluje odkoupení pozemku č. parc. 696/1 v k.ú. Chrášťany u Benešova od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetku za účelem realizace výstavby rybníka Bejkovec a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Hrušku k jednání o odkupu.
 4. OZ projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, kterou provedli pracovníci krajského úřadu dne 08.04.2014. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.

 

 

 

 

 

USNESENÍ č. 4/2014

 1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu Hrušková Jana, Vilímek Jiří

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. OZ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy p. Miroslavu Haškovi. Nájemné je stanoveno na Kč 1000 Kč/ha/rok s platností smlouvy do 30.9.2015 z důvodu probíhající digitalizace.

                                                                   Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. OZ schvaluje podání žádosti na Ministerstvo dopravy na obnovu místních komunikací po povodních 2013.

                                                                   Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. OZ schvaluje závěrečný účet obce Chrášťany za rok 2013 a účetní závěrku za rok 2013 bez výhrad, dle přílohy.

                                                                   Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. OZ schvaluje uzavření smlouvy s firmou WOFOR Benešov, Hodějovského 850, na opravu cesty z Černíkovic do Neveklova ve výši 33.880 Kč.

                                                                   Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. OZ schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 696/1 v k.ú. Chrášťany u Benešova od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z důvodu realizace výstavby rybníka Bejkovec.

                                                                   Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. OZ schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.

                                                                   Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala: Šimáková Marie

Ověřil: Hrušková Jana, Vilímek Jiří

 

Vyvěšeno: 27.05.2014                                          vyvěšeno na úřední i elektronické desce:

Sejmuto: 13.06.2014

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.