Zápis ze zastupitelstva obce č. 2/014

Obec Chrášťany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 2/2014

ze dne 18.02.2014

Účast: Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana, Vilímek Jiří, Papírníková Petra, Zdeněk Šubrt, Miloslava Hašková, Marie Šimáková

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve   21,30 hod.

Program:

 1. Volba ověřovatelů
 2. Plánované schůze ZO v r.2014
 3. Pronájem hospody a obchodu v Chrášťanech
 4. Návrh na zřízení věcného břemene (ČEZ, Černíkovice)
 5. Žádost o směnu pozemků (pí Gschweng, Benice)
 6. Žádost o prodej pozemku (p. Mottl, Chrášťany)
 7. Jmenování zástupce pro projednávání ÚP Chrášťany
 8. Schválení odkoupení pozemku v Černíkovicích od Magistrátu hl.m.Prahy
 9. Schválení uzavření sml. – veřejná zakázka „Oprava mostu Černíkovice“  

 

________________________________________________________________________

 

 1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu Jana Hrušková a Petra Papírníková
 2. Schůze zastupitelstev byly naplánovány v těchto termínech:

18.2.2014, 1.4.2014, 20.05.2014, 17.06.2014, 09.09.2014, s tím, že v případě potřeby   bude schůze svolána i mimo tyto termíny a budou oznámena na úřední desce

 1. Hospoda a obchod v Chrášťanech – současný nájemce p. Milan Odstrčil podal výpověď z nájemní smlouvy, a to ke dni 28.02.2014.

   Obecní zastupitelstvo má zájem, aby byl pro občany provoz hospody i obchodu zachován, proto bude zveřejněn záměr pronájmu za stávajících podmínek, tj. nájemce bude hradit za spotřebovanou el. energii. Důvodem je úbytek lidí, kteří tyto provozovny navštěvují a malé tržby. Nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor bude zveřejněn od 20.02.2014 do 14.03.2014.  

 1. Návrh na zřízení věcného břemene ( služebnosti inž. sítě) v Černíkovicích

   Návrh zřízení věcného břemene inženýrské sítě a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí            

   o zřízení věcného břemene vedení inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 2492 (vodní

   plocha), 2488/3 (ostatní plocha) a parc.č. 2506 (ostatní plocha) v k.ú. Chrášťany u

   Benešova ve vlastnictví obce Chrášťany v jako povinného ze služebnosti inženýrské sítě,

která bude spočívat položení kabelového vedení nízkého napětí, jeho údržby a oprav v osadě Černíkovice v rámci stavby „Černíkovice –kNN-1830/2,č. stavby IV-12-6015817) v celkové délce trasy 25 m pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 247 29 035 jako stranu oprávněnou ze služebnosti inženýrské sítě.

Doba trvání: na dobu neurčitou

Jednorázová úhrada: 200 Kč/bm, tj. za 25 bm celkem 5.000 Kč

 1. Erika Gschweng, Horní 54, Dolní Jirčany, 25244 Psáry požádala o směnu části pozemku parc. č. 784/9, zapsáno na LV 298, k.ú. Chrášťany u Benešova, za část obecního pozemku parc. č. 2416/1 v k.ú. Chrášťany u Benešova. OZ schvaluje záměr směny pozemků, po zaměření bude zveřejněno na úřední desce. Důvodem žádosti je zcelení pozemků.
 2. Mottl Michal, Nedvědovo nám. 4, 14700 Praha 4 požádal o prodej pozemku parc.č. 124/4 pod stavbou na stav.parcele čp.p. 38, zaps. na č. LV 10001 o výměře 53 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova. OZ projedná tuto žádost po zaměření přiléhajících pozemků, které v současné době probíhá.
 3. ZO pověřuje starostu Ing. Pavla Hrušku k projednávání Územního plánu pro obec Chrášťany.
 4. ZO projednal záměr odkoupení pozemku parc. č. 1890/3   (ost. plocha, neplodná) v k.ú. Chrášťany u Benešova v Černíkovicích od Magistrátu hl. města Prahy. Jedná se komunikaci v osadě Černíkovice. Převod se uskuteční po digitalizaci pozemků.
 5. ZO projednalo uzavření smlouvy – veřejná zakázka „Oprava mostu Černíkovice“  

Zastupitelstvo obce Chrášťany schvaluje závěry hodnotící komise ze dne 17.02.2014 s tím, že vítěznou nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 496.100 Kč vč. DPH je uchazeč :

BES s.r.o., Sukova 625, Benešov, IČ 43792553

 

 

 

USNESENÍ č. 2/2014

 

 1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu Jana Hrušková a Zdeněk Šubrt

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor – hospody a obchodu za stávajících podmínek, tj. nájemce bude hradit za spotřebovanou el. energii. Důvodem je úbytek lidí, kteří tyto provozovny navštěvují a malé tržby. Záměr pronájmu bude zveřejněn od 20.02.2014 do 14.03.2014.  

                                                                  Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO vzalo na vědomí výpověď Milana Odstrčila z pronájmu hospody a obchodu a schválilo zveřejnění nabídky na pronájem nebytových prostor, zveřejněno na úřední desce bude od 20.02.2014 do 14.03.2014.  

                                                                       ZO bere na vědomí

 1. ZO schvaluje návrh na zřízení věcného břemene ( služebnosti inž. sítě, ČEZ)

a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 2492 (vodní plocha), 2488/3 (ostatní plocha) a parc.č. 2506 v k.ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví obce Chrášťany v jako povinného ze služebnosti inženýrské sítě, která bude spočívat položení kabelového vedení nízkého napětí, jeho údržby a oprav v osadě Černíkovice v rámci stavby č. Černíkovice –kNN-1830/2,č. stavby IV-12-6015817) v celkové délce trasy 25 m pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 247 29 035 jako stranu oprávněnou ze služebnosti inženýrské sítě.

Doba trvání: na dobu neurčitou

Jednorázová úhrada: 200 Kč/bm, tj. za 25 m celkem 5.000 Kč

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 784/9, zapsaného na LV 298 v k. ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví pí Eriky Gschweng, Horní 54, Dolní Jirčany, 25244 Psáry za část obecního pozemku parc. č. 2416/1 v k.ú. Chrášťany u Benešova v osadě Benice. Po vypracování geometrického plánu bude zveřejněno na úřední desce.  

                                                                    Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. Mottl Michal, Nedvědovo nám. 4, 14700 Praha 4 požádal o prodej pozemku parc. č. 124/4 pod stavbou na stav.parcele čp. 38, zaps. na č. LV 10001 o výměře 53 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova. OZ projedná tuto žádost po zaměření přiléhajících pozemků, které v současné době probíhá.

                                                                     OZ bere na vědomí

 1. OZ pověřuje starostu Ing. Pavla Hrušku k projednávání Územního plánu pro obec Chrášťany.

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. OZ schvaluje záměr odkoupení pozemku parc. č. 1890/3 (ost. plocha, ost. komunikace) v k. ú. Chrášťany u Benešova v Černíkovicích od Magistrátu hl. města Prahy v Černíkovicích. Cena za znal. posudek.

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. OZ schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „ Oprava mostu Černíkovice“ se   společností BES s.r.o., Sukova 625, Benešov, IČ 43792553 za nabídkovou cenu       496.100.Kč vč. DPH.

OZ pověřuje starostu obce Ing. Pavla Hrušku jednáním s vítězným uchazečem a uzavřením smlouvy o dílo na tuto veřejnou zakázku.

                                                                       Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala: Šimáková

Ověřil: Hrušková, Papírníková          

vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 18.02.2014

Sejmuto: 10.03.2014

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.