Zápis ze zastupitelstva obce č.6/2014

Obec Chrášťany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 6/2014

ze dne 09.09.2014

Účast: Ing Hruška Pavel, Vilímek Jiří, Papírníková Petra, Miloslava Hašková, Zdeněk Šubrt

           Marie Šimáková, Jana Hrušková

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve   20,30 hod.

Program:

 1. Volba ověřovatelů
 2. Návrh na směnu pozemků (pí Gschweng, Benice)
 3. Územní plán – Benice
 4. Veřejné osvětlení – prodloužení trasy – Chrášťany
 5. Vedení el. energie v budově č.p.34 OÚ
 6. Rozpočtové opatření č.3/2014 dle přílohy    

 

_________________________________________________________________________

 

 1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu Petra Papírníková, Jiří Vilímek  
 2. ZO projednalo směnu části pozemku parc.č. 2416/1 v k.ú. Chrášťany u Benešova (dle GP č. 335-29/2014 díl „b“ o výměře 290m2) ve vlastnictví obce Chrášťany za část pozemku parc. č. 784/9 (dle GP č. 335-29/2014 díl „c“ o výměře 290m2) ve vlastnictví pí Eriky Gschweng, Horní 54, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry.

Důvodem pro schválení je zcelení pozemků obce Chrášťany a pí Gschweng v osadě Benice.

Směna pozemků proběhne bez doplatku z důvodu shodné výměry.

Náklady převodu uhradí pí Erika Gschweng

Záměr směny schválilo ZO dne 18.02.2014, na úřední desce bylo zveřejněno od 01.08.2014 do 18.08.2014.

 1. Vlastník dvora Benice FAVORY požádal o zařazení pozemku u dvora Benice do zastavitelného území pro výstavbu
 2. ZO projednalo na základě žádosti pana V. Zimy (Chrášťany č.p.54) prodloužení trasy veřejného osvětlení v Chrášťanech od Vávrů č.p.4 k domu č.p.54 (Zima). Paní Papírníková byla pověřena zjištěním cenové nabídky na tuto akci.

     Dále bylo projednáno objednání zjištění vedení kabelů el.energie v budově obecního domu č.p.34 ( rovněž pí Papírníková).      

 1. ZO schválilo objednávku na zjištění vedení kabelů el.energie v budově obecního domu č.p.34           ( zajistí pí Papírníková).    
 2. ZO projednalo rozpočtové opatření č.3/2014 – dle přílohy    

 

USNESENÍ č. 6/2014

 

 1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu Jiří Vilímek a Zdeněk Šubrt

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

2.ZO schválilo ZO schválilo směnu části pozemku parc.č. 2416/1 v k.ú. Chrášťany u Benešova (dle GP č. 335-29/2014 díl „b“ o výměře 290m2 ) ve vlastnictví obce Chrášťany za část pozemku parc.č. 784/9 (dle GP č. 335-29/2014 díl „c“ o výměře 290m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova) ve vlastnictví Eriky Gschweng, Horní 54, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry z důvodu zcelení pozemků v osadě Benice.

   Směna pozemků proběhne bez doplatku z důvodu shodné výměry. Náklady převodu uhradí pí Erika Gschweng

   Záměr směny schválilo ZO dne 18.02.2014, zveřejněno na úřední desce od 01.08.2014 do 18.08.2014.

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo prodloužení trasy veřejného osvětlení v Chrášťanech od č.p.4 k domu č.p.54  v Chrášťanech. Paní Papírníková byla pověřena zjištěním cenové nabídky na tuto akci

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo objednávku na zjištění vedení kabelů el.energie v budově obecního domu č.p.34     ( zajistí pí Papírníková).      

Hlasování: jednomyslně schváleno

 1. ZO schválilo rozpočtové opatření č.3/2014 – dle přílohy    

Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala: Marie Šimáková

Ověřil:   Jiří Vilímek, Zdeněk Šubrt          

 

Vyvěšeno: 09.09.2014                                      vyvěšeno na úřední i elektronické desce:

Sejmuto: 26.09.2014

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.