Zápis ZO č.3/2013

 Obec Chrášťany 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 

ze dne 11.6.2013

Účast:  Ing. Hruška Pavel, Hrušková Jana,  Šimáková Marie,  Šubrt Zdeněk, Miloslava  Hašková, Petra Papírníková, Jiří Vilímek

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno v 21,45 hod.

Program:

1)      Volba ověřovatelů

2)      Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chrášťany

3)      Opatření k výsledku přezkoumání hospodaření obce

4)      Rozpočtové opatření č. 02/2013

5)      Povodně 2013

6)   Jmenování povodňové komise

7)   Organizační směrnice č. 01/2013 (zadávání veřejných zakázek)

8)    Místní šetření o průjezdu obcí Chrášťany těžkotonážními auty (Kamenolom Ouštice)

9)    Projednání výsledku hospodaření OLB za rok 2012

1. Na ověření zápisu navrženi byli Petra Papírníková  a  Jana Hrušková

2. OZ projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, kterou provedli pracovníci krajského úřadu dne 30.05.2013. Při přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§10 odst. 3, písm. b) z.č. 420/2004 Sb.) :

Při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno, zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový.

Ve výkazu zisku a ztráty k 31.12.2012 jsou náklady a výnosy nesprávně vykázány ve sloupci hospodářská  činnost – obec HČ nevykonává.

3. OZ přijalo nápravná opatření  a to : v r. 2013 a dále zajistit schválení rozpočtu v souladu se zákonem a zajistit opravu výkazu Z a Z.

4. Bylo předloženo k projednání a ke schválení rozpočtové opatření č. 02/2013 dle přílohy

5. Starosta informoval o rozsahu povodní z minulého víkendu. V obci byly poškozeny zejména komunikace a mosty a to konkrétně :

Komunikace u kravína – pozemek parc.č. 2358/1) k.ú. Chrášťany u BN

Brod u lesní cesty a lesní cesta – parc.č. 2493 a 2377

Jez a stavidlová stěna v Chrášťanech – pozemek parc.č. 2494, u mostu

Sanace nátrží Benice – parc.č. 2417/2, 712/2

Komunikace Benice – parc.č. 2494

Boční hráz u mostu  – parc.č. 2365, u mlýna v Chrášťanech

Most v Černíkovicích – parc.č. 2491

Předpokládané náklady na opravu budou v řádu milionů. Další postup a výpočet škod   budou prováděny již s odborníky – stavebními firmami a škody dále specifikovány, včetně financování oprav.

6. Starosta předložil návrh na zřízení povodňové komise, která by v případě ohrožení povodněmi organizovala potřebné práce.

Navrženi byli starosta Ing. Hruška Pavel, Vilímek Jiří,  Vávra Miroslav, Papírníková  

      Petra.

                                                                                              OZ schvaluje jmenované       

7. OZ Chrášťany projednalo Organizační směrnici č. 01/2013 upravující zadávání

     veřejných zakázek malého rozsahu. Tato směrnice byla předložena starostou z důvodu

nutnosti urychlení oprav komunikací po povodních.

Směrnice č. 01/2013  je přílohou tohoto zápisu.

8. Dnešního dne – tj. 11.6.2013 v 8.30 hod. proběhlo místní šetření v obci Chrášťany 

      ohledně stížnosti na průjezd nákladních automobilů z lomu v Oušticích.

      Nákladní auta projíždějí přetížené o víkendu, o svátcích vysokou rychlostí, ničí již tak             dost poškozené silnice.

Na základě žádosti obce Chrášťany o posouzení stavu silnice, svolal toto šetření  Silniční a správní úřad MěÚ Benešov. Pozváni byli :

Obec Chrášťany, Krajská správa a údržba silnic, Policie ČR, dopravní inspektorát

Kamenolom Ouštice, Neveklov (Kamenolomy ČR s.r.o., Kamenolom Zdechovice 533 Zdechovice)

Z místního šetření byl proveden zápis – viz příloha.             

 9.  Projednání výsledku hospodaření OLB za rok 2012                                                                            

Usnesení č. 3/2013

1)      Dle jednacího řádu byli ověřovateli zápisu zvolení pí. Papírníková a pí. Hrušková

                                                                            Hlasování: jednomyslně schváleno

2)      OZ schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012   

       s výhradou                                                    

                                                                            Hlasování: jednomyslně schváleno

3)      OZ přijímá opatření k nedostatkům uvedeným ve zprávě a ukládá starostovi zajistit nápravu chyb a nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření obce za rok 2012:

–          zajistit, aby při schvalování rozpočtu bylo uvedeno, zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový

–          ve výkazu zisku a ztrát sestaveného k 31.12. daného roku byly náklady a výnosy správně vykázány ve správném sloupci – nikoli hospodářská činnost, neboť obec hospodářskou činnosti neprovozuje)

                                                                              OZ schvaluje nápravná opatření

4)  OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2013 dle přílohy

                                                                            Hlasování: jednomyslně schváleno

7) OZ Chrášťany schválilo Organizační směrnici č. 01/2013 upravující zadávání      veřejných zakázek malého rozsahu.

      Směrnice č. 01/2013  je přílohou tohoto zápisu.

                                                                                   Hlasování: jednomyslně schváleno

9) OZ schválilo výsledek hospodaření Obecních lesů Benešovska za rok 2012.

                                                                                  Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala: Šimáková

Ověřil: P. Papírníková, J.Hrušková 

vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 11.6.2013

Sejmuto:  27.6.2013

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.