Zápis ZO č.5/2013

Obec Chrášťany 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 5/2013 

ze dne 3.září 2013 

Účast: Ing Hruška Pavel, Hrušková Jana, Šimáková Marie, Vilímek Jiří , Papírníková Petra, Zdeněk Šubrt

Jednání začalo v 19,00 hodin a bylo ukončeno ve 21,30 hod.

Program:

1)      Volba ověřovatelů

2)      Návrh na odkoupení části pozemků – manž Hlaváčkovi, Chrášťany 18

3)      Návrh na odkoupení pozemků od Jana Hlaváčka, Chrášťany 18

4)      Rozpočtové opatření č. 03/2013

5)      Návrh na směnu pozemků dle GP – Benice, firma It. Works CZ, s.r.o.

6)      Návrh na prodej části pozemku v Benicích, Pavel Korbel

7)      Žádost o poskytnutí dotace (Ministerstvo dopravy)

__________________________________________________________________________

1)  Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu pí Hašková a p. Šubrt

2)      OZ projednalo odkoupení části pozemku parc. č. 67/3 o výměře 29 m2 a část pozemku stp.14 o výměře 1 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova dle GP č. 320-75/2012, od manželů Jana Hlaváčka a Marie Hlaváčkové, Chrášťany 18 z důvodu majetkového narovnání dle oplocení obecního pozemku na návsi v Chrášťanech.

Sjednaná kupní cena  200  Kč/m2 , tj. za 30 m2 celkem 6.000 Kč.

3)      OZ  projednalo odkoupení  pozemku parc. č. 277/1 o výměře 1676 m2 (orná půda) a PK par.č. 265 o výměře 365 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova od  Jana Hlaváčka, Chrášťany  z důvodu přístupu do obecního lesa.

Sjednaná kupní cena dohodou ve výši 68 530 Kč/m2, náklady převodu uhradí obec Chrášťany.

4)      OZ projednalo rozpočtové opatření č. 03/2013.

5)      OZ schvaluje směnu části pozemku ve zjednodušené evidenci PK parc.č. 2416/1          o výměře 400 m2  v k.ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví obce Chrášťany za část pozemku parc. č. 721/2 o výměře 400 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova společnosti It.Works CZ, s.r.o., Dětská 2557/148, 10000 Praha 10, IČ 271 80 115 dle geometrického plánu č. zak. 326-6/2013.

Za rozdíl ve výměře pozemků doplatí firma it. Works s.r.o. cenu dle znaleckého posudku. Náklady převodu uhradí f. it. Works.

6)      OZ schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2416/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova v osadě Benice Pavlu Korbelovi, Dřísy 337.

     Nutno odměřit geometrickým plánem, poté bude zveřejněno na úřední desce.

7)      OZ projednalo zaslání žádosti o dotaci na povodňové škody od Ministerstva dopravy, Odboru pozemních komunikací, Praha 1.  Dotace je vypsána na poškozené komunikace a mosty na základě vyčíslených škod, které obci vznikly při povodních.     

 

USNESENÍ č. 5/2013

 

Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu pí Hašková a p.Šubrt

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

OZ  schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 67/3 o výměře 29 m2 a část pozemku stp.14 o výměře 1 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova dle GP č. 320-75/2012, od manželů Jana Hlaváčka a Marie Hlaváčkové, Chrášťany 18 (majetkové narovnání dle oplocení obecního pozemku)

Sjednaná kupní cena  200  Kč/m2.

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

OZ  schvaluje odkoupení  pozemku parc. č. 277/1 o výměře 1676 m2 (orná půda) a PK par.č. 265 o výměře 365 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova od  Jana Hlaváčka, Chrášťany  (přístup do obecního lesa).

 Sjednaná kupní cena dohodou ve výši 68 530 Kč/m2, náklady převodu uhradí obec    Chrášťany.

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 03/2013 dle přílohy

OZ schvaluje směnu části pozemku ve zjednodušené evidenci PK parc.č. 2416/1               o výměře 400 m2  v k.ú. Chrášťany u Benešova ve vlastnictví obce Chrášťany za část pozemku parc. č. 721/2 o výměře 400 m2 v k.ú. Chrášťany u Benešova společnosti It.Works CZ, s.r.o., Dětská 2557/148, 10000 Praha 10, IČ 271 80 115 dle geometrického plánu č. zak. 326-6/2013.

Za rozdíl ve výměře pozemků doplatí firma it. Works s.r.o. cenu dle znaleckého posudku. Náklady převodu uhradí f. it. Works.

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

OZ schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2416/1 o výměře cca 200 m2  v k.ú. Chrášťany u Benešova v osadě Benice Pavlu Korbelovi, Dřísy 337.

Nutno odměřit geometrickým plánem, poté bude zveřejněno na úřední desce a znovu schvalováno.

                                                                     Hlasování: jednomyslně schváleno

            OZ schvaluje zaslání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstvu dopravy, 

            Odbor pozemních  komunikací, Nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha 1 na 

            odstraňování škod způsobených obci povodněmi.                                               

                                                                        Hlasování: jednomyslně schváleno

Zapsala: Marie Šimáková

Ověřili: Miloslava Hašková, Zdeněk Šubrt

vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 03.09.2013   Sejmuto:  19.09.2013

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisy OZ. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.